ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

İsmi Azam

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kuddüs ya Selam ya Mü’min ya Müheymin ya Aziz
ya Cabbar ya Mutekebbir ya Halık ya Bari ya Musavvir ya Gaffar ya Kahhar ya Vahhab ya Rezzak
ya Fettah ya Alim ya Kabıt ya Basıt ya Hafıd ya Rafi ya Muiz ya Muzil ya Semi ya Basir ya Hakem ya Adl ya Latif ya Habir ya Halim ya Azim ya Gafur ya Şekur ya Aliyy ya Kebir ya Hafız ya Mukit ya Hasib
ya Celil ya Kerim ya Rakib ya Mucib ya Vasi ya Hakim ya Vedud ya Mecid ya Bais ya Şehid ya Hakk
ya Vekil ya Kaviyy ya Metin ya Veliyy ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Muid ya Muhyi ya Mümit
ya Hayy ya Kayyum ya Vacid ya Macid ya Vahid ya Samed ya Kadir ya Muktedir ya Mukaddim
ya Muahhir ya Evvel ya Ahir ez Zahir el Batın ya Vali ya Müteali ya Berr ya Tevvab ya Muntekim
ya Afüvv ya Rauf Malikül Mülk Zülcelali ve’l-ikram ya Muksit ya Cami ya Ganiyy ya Mugni ya Mani
ed Darr en Nafi en Nur ya Hadi ya Bedi ya Baki ya Varis ya Raşit ya Sabur celle celaluhu


Ali Osman Erbaşı

Sitemizde sanatçıya ait toplam 1 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.