ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

İman Hakikatı-11 Mart 1990-Kocatepe Camii Vaazı

Dertli bir gönlün, vicdanında duyup hissettiği bazı meseleleri vaaz kürsüsünde dinleyiciler ile paylaşması…
Pakistanlı büyük Şair Muhammed İkbal’in I. Dünya harbi yıllarında Efendimiz’e (s.a.s.) hitaben: “Yâ Rasûlâllah! Sana birkaç asırdır takdim edeceğimiz hediyemiz yoktur. Bunun için Sana Trablusgarp’ta dökülen bir bardak kanı takdim ediyorum!” demesine karşılık günümüzde Efendimiz’e (s.a.s.) bir hediye sunulma imkânı olsa ‘Günahına ağlamış insanların gözyaşlarının’ takdim edileceği…
Dünya, gelecek günler adına emniyet ve güven aramaktadır. Bu emniyet ve güveni sağlayacak nesillerin yetmiş yıllık bir hasreti gidermeleri…
Allah Resûlü (s.a.s.) zaman zaman Kuba mescidini ziyaret eder, Uhud’da vefat eden ashabına dua buyururlardı. Bir gün duasından sonra: “Keşke kardeşlerimi görebilseydim!” der. Ashabın: “Biz senin kardeşlerin değil miyiz?” sözlerine Allah Resûlü’nün (s.a.s.) cevabı…
“Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler, O’na lâyık tazimi göstermediler…” (Zümer Sûresi, 39/67) ayetinin izahı yapılıyor.
Bir kediyi evinde hapsedip ölümüne sebep olan ve neticede cehenneme giren bir kadın; Bir köpeğe su vermesi sebebiyle cennete giren bir kadın…
İbrahim Ethem (k.s.) Hacca gidiyor. Orada bir gençle tanışıyor. Neredensin? Kimlerdensin? Gibi sorulardan sonra bu gencin kendi oğlu olduğunu anlıyor. Daha sonra gaipten şöyle bir ses işitiyor…
Hâris b. Mâlik (r.a.) Mecsid-i Nebevi’de ikamet etmektedir. Bir gün Allah Resûlü’nün: (s.a.s.) “Ey Haris! Bugün nasıl sabahladın?” sorusuna karşılık, Hâris’in (r.a.) ilginç cevabı…
Sahabe efendilerimiz (r.anhum) emir dinleme mevzuunda çok hassastırlar. Bedir harbinde Allah Rasûlü’nün (s.a.s.) halka hitap etmesinden sonra Sa’d b. Muaz’ın (r.a.) ayağa kalkıp yiğitçe: “Ben her şey hazırım…” demesi…
İnsanların odalarına çekilip uyduğu vakitlerde ellerini Yüce Yaratıcıya açıp yalvaran Tabiin devrinin tanınmış simalarından Râbiatu’l-adeviyye’nin duası…
Efendimiz’in (s.a.s.), vefat etmeden az önce kızı Hz. Fâtıma’ya (r.anha) vermiş olduğu sırrı…
“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.” (Bakara Sûresi, 2/284) ayeti nazil olduktan sonra sahabe efendilerimizin mescidi doldurup bu ayetin ne anlama geldiğini sormaları…
“Allah’ın vâd ettiği bu mükâfat, ne sizin temennileriniz, ne de Ehl-i mkitabın temennileri ile elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah’tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hâmi, ne de bir yardımcı bulamaz.” (Nisâ Sûresi, 4/123) ayeti inince Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) rengi kaçar. Efendimiz (s.a.s.): “Nedir o halin?” deyince, Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) cevabı… Neticede Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Ebû Bekir’i (r.a.) teselli etmesi…
Hayatını istikamet içerisinde geçiren nice büyüğümüz gece ibadetine kalktıklarında ilk önce ellerini yüzlerine götürüp uzuvlarını kontrol edelerdi. Çünkü şöyle bir düşünceleri vardı…
Süfyân-ı Sevrî hazretleri vefat edeceği esnada hıçkıra hıçkıra ağlar. “Ölüm korkusundan veya günahlarının korkusundan mı ağlıyorsun?” diye sorarlar. Yüce kametin cevabı yok anlamlıdır…
Adı Esved olan bir suçlu aranmaktadır. Yanlışlıkla büyük imam Esved ibn. Yezid en-Nehâî’yi hapse atarlar. Kendisini suçlu zannedip çeşitli işkenceler yaparlar ama o, kendisinin kim olduğunu bir türlü söylemez. Sebebine gelince…
00:01 0. VAAZ: Giriş
06:49 1. Ümmet-i Muhammed’in dertleriyle iki büklüm Muhterem Hocaefendi’nin, hissiyatını dinleyicilerle
paylaşması…
21:10 2. “…Resûlullah’ın (s.a.s.) huzuruna eğer ben davet edilseydim, O’na (s.a.s.) günahına ağlamış
insanların gözyaşlarını takdim ederdim…”
30:58 3. Dünya gelecek günler adına emniyet ve güven aramaktadır. Bu emniyet ve güveni sağlayacak
nesillerin yetmiş yıllık bir hasreti gidermeleri gerektiği…
35:15 4. Allah Resûlü’nün (s.a.s.) “Keşke kardeşlerimi görebilseydim!” temennisi…
40:11 5. “Ama onlar, Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler, O’na layık tazimi
göstermediler…” (Zümer sûresi, 39/67) âyeti…
46:38 6. Bir kediyi evinde hapsedip ölümüne sebep olan ve neticede cehenneme giren bir kadın.. bir köpeğe
su vermesi sebebiyle cennete giren başka bir kadın…
49:27 7. İbrahim Ethem (k.s.) hacca gidiyor. Orada bir gençle tanışıyor. Neredensin, kimlerdensin gibi
sorulardan sonra bu gencin kendi oğlu olduğunu anlıyor. İçinden gence doğru bir sevgi akıyor ve
hemen ardından gaipten bir ses işitiyor…
62:43 8. Hâris İbn Mâlik’te (r.a.) Allah marifeti…
65:49 9. Sahabe-i kirâmın (r.anhüm) Efendimiz’in (s.a.s.) emirlerine itaatteki hassasiyetleri ve bu konuda
Sa’d İbn Muaz (r.a.) örneği…
69:42 10. Tabiîn devrinin tanınmış simalarından Râbiatü’l-Adeviye’nin duası…
73:01 11. Vefat etmeye yakın bir zamanda Efendimiz’in (s.a.s.) kızı Hz. Fâtıma’ya (r.anhâ) vermiş olduğu
sır…
86:51 12. “Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Ey insanlar! Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da
gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker…” (Bakara sûresi, 2/284) âyetinin ağırlığına
rağmen sahabe-i kirâmın (r.anhüm), Allah’ın emirlerine teslimiyetlerini ifade etmeleri…
99:56 13. “Allah’ın va’d ettiği bu mükâfat, ne sizin ümniyeleriniz (kuruntu), ne de Ehl-i Kitap’ın ümniyeleri ile
elde edilir…” (Nisâ sûresi, 4/123) âyeti karşısında Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) duyduğu büyük endişe… 107:33 14. Süfyân-ı Sevrî Hazretleri vefat edeceği esnada hıçkıra hıçkıra ağlar. “Ölüm korkusundan veya
günahlarının korkusundan mı ağlıyorsun?” diye sorarlar. Yüce kâmetin cevabı çok anlamlıdır… 108:31 15. Esved adında bir suçlu aranmaktadır. Yanlışlıkla büyük İmam Esved İbn Yezid’i hapse atarlar.
Kendisini suçlu zannedip çeşitli işkenceler yaparlar ama o, kendisinin kim olduğunu bir türlü söylemez. Sebebine gelince…


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.