ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Sekine Duası

[gview file=”http://ilahisozleri.net/wp-content/uploads/SEKİNE-DUASI-ARAPÇA-PDF.pdf” save=”0″]

SEKÎNE DUASI

Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber Allâhüekber
Bismillâhirrahmânirrahîm
Ferdün Hayyün Kayyûmün Hakemün Adlün Kuddûs
Seyec’alüllâü ba’de usrin yüsrâ
Ve anetil vücûhü lil Hayyül Kayyûm
Ve innellâhe biküm le Raûfün Rahîm
İnnallâhe kâne tevvâben Rahîmâ
İnnallâhe kâne Ğafûrar Rahîmâ
Fe innallâhe kâne afüvven Kadîra
İnnallâhe kâne Semîan Basîrâ
İnnallâhe kâne Alîmen Hakîmâ
İnnellâhe kâne aleyküm Rakîbâ
İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ
Ve yensurakellâhü nasran azîzâ
İnne hızbellâhi hümül ğâlibûn
İnnallâhe hüvel Kaviyyül Azîz
İnnallâhe hüvel Ğaniyyül Hamîd
Hasbiyallâhü Lâ ilâhe illâ Hû
Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl
Lâ yahzünühümül fezeul ekber
İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn
Velhamdülillâhi Rabbil âlemîn

Bu dua 19 defa okunur.

SEKİNE DUASI ANLAMI
Allah en büyüktür(10 Defa)
1”Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla”
2”(Ki O)Ferd Hayy Kayyûm Hakem Adl Kuddûs’tur1
(O, rubûbiyet ve ulûhiyetinde istiklâl sahibi olan ve kâinatın tamamına bizzat hükmettiği gibi, küçük
büyük her bir varlığa da bizzat hükmeden ve kâinattaki geniş icraatına hiç kimse müdahale edemeyen Ferd’dir;
O, varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı ise zâtî, ezelî ve ebedî olan Hayy’dır;
O, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat Kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyûm’dur ;
O, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, bir gaye için ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem’dir ;
O, kâinatı ince hesaplarla yaratan, her varlığı yaşadığı şartlara uygun olarak donatıp bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve başkalarının hukukuna tecavüz eden varlıkları cezalandırıp iyilik yapanları da mükâfatlandıran Adl’dir;
O,hiç bir şekilde hiçbir noksanı olmayan, kâinatta görünen bütün kusurlar asla Kendinde bulunmayan, sapıtmışların söyledikleri batıl düşüncelerden sonsuz derece yüce olan, kâinatı dâima temiz tutarak güzelleştiren ve her bir varlık tesbihleriyle kudsî isimlerini her tarafta ilân eden Kuddûs’tür”
3″Allah(cc)her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır”(Talâk, 65:7)
4 “Bütün yüzler, varlıklara hayat verip canlandıran, Kendi hayatı zâtî, ezelî ve ebedî olan ve varlığıyla
bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan; fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Allah(cc)’ın huzurunda eğilmiştir” (Tâhâ, 20: 111)
5 “Şüphesiz ki Allah(cc), size şefkatle muamele ederek iltifatının inceliklerini gösterir; merhamet ederek hususî ihsanlarda bulunur” (Hadîd, 57: 9)
6 “Muhakkak ki Allah(cc), tevbeleri çok kabul edici, kullarına çok merhamet edicidir” (Nisâ, 4: 16)
7 “Muhakkak ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir”(Nisâ, 4: 106)
8 “Muhakkak ki Allah(cc), çok bağışlayıcıdır, Her şeye gücü yeter” (Nisâ, 4: 149)
9 “Şüphesiz Allah(cc) her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür” (Nisâ, 4: 58)
10 “Muhakkak ki Allah(cc), her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar ” (Nisâ, 4: 11)
11 “Muhakkak ki Allah(cc), sizin üzerinizde gözeticidir ve her hâlinizi görür” (Nisâ, 4: 1)
12 “Biz sana, apaçık bir fetih yolu açtık” (Fetih, 48: 1)
13 “Tâ ki Allah(cc), sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin” (Fetih, 48: 3)
14 “Şüphesiz, Allah(cc)’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir” (Mâide, 5: 56)
15 “Şüphesiz ki Rabbin, sonsuz kuvvet ve izzet sahibidir” (Hûd, 11: 66)
16 “Muhakkak ki Allah(cc), sonsuz zenginlik sahibidir ve hamd edilmeye en çok lâyık olandır” (Lokman, 31: 26)
17 “Allah(cc) bana yeter Ondan başka hiçbir ilâh yoktur” (Tevbe, 9: 129)
18 “Allah(cc) bize yeter O ne güzel vekildir” (Âl-i İmran, 3: 173)
19 “En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez” (Enbiyâ, 21: 103)
20 “Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz” (Fâtiha, 1: 5)
21 “Ve ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah(cc)’a
mahsustur” (En’âm, 6: 45)
1Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.
Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.
Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.
Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.
Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

SEKÎNE DUASI NEDİR?
Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm Sesini işittim Sayfayı ondan aldım Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum ”1

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır 2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr 3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’a’yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur
Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır
Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz Yarattıklarını gözetler ve denetler Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder
Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder
Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir Allah kemâl sıfatlar Sahibidir O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar
Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir
Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir 4 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor 5
Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir
Dipnotlar:
1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 193; 2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 520; 3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s 198; 4- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s 119 5- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30
6- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197


İhsan Atasoy

Sitemizde sanatçıya ait toplam 14 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.