ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Veladet Bahri

Âmine Hâtun Muhammed ânesi Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
Çünkî Abdullah’tan oldu hâmile Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Allâhümme salli alâ Muhammediv Ve alâ âli Muhammed
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn Çok alâmetler belirdi gelmeden
Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi On ikinci gîce isneyn gîcesi
Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer Ânesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol Habîbin ânesi Bir acep nûr kim, güneş pervânesi
Berk urup çıktı evimden nâgehân Göklere dek nûr ile doldu cihân
Gökler âçıldı ve feth oldu zulem Üç melek gördüm elinde üç âlem
Bîri meşrik bîri mağribde anın Bîri dâmında dikildi Kâbenin
Bildim anlardan kim ol halkın yeği Kim yakîn oldu cihâna gelmeği
Allâhümme salli alâ Muhammediv Ve alâ âli Muhammed
İndiler gökden melekler sâf sâf Kâbe gibi kıldılar evim tavaf
Hûriler geldi bölük bölük Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr
Hem havâ üzre döşendi bir döşek Âdı sündüs döşeyen ânı melek
Çün göründü bâna bû işler ayân yalnız hayrette kalmış idim ben hemân
Yârılıp dîvâr çıktı nâgehân Geldi üç hûrî banâ oldu ayân
Bazıları derler ki ol üç dilberin Asiye’ydi biri ol meh-peykerin
Biri Meryem hatun idi aşikâr Birisi hem hûrilerden bir nigâr
Çevre yânıma gelip oturdular Mustafâ’yı birbirine muştular
Dediler oğlun gibi hiç bir oğul Yâradılâlı cihân gelmiş değil
Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl Bir anâya vermemiştir ol Celîl
Şefaat ya Rasulallah
Bû gelen “ilm-î ledün” sultânıdır Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır
Bû gelen aşkîna devreyler felek Yûzüne müştâkdürür ins u melek
Bu gice ol gicedir kim, ey şerif Nur ile alemleri eyler latif
Bu gîce dünyâyı ol cennet kılar Bû gîce eşyâya Hakk rahmet kılar
Bu gice şâdân olur erbâb- dil Bu giceye can verir eshab-ı dil
Rahmeten lil’alemindir Mustafa Hem şefiu’l-muznibindir Mustafa
Vasfını bu resme tertib etdiler Ol mübarek nuru tergib ettiler
Âmine eder çün vakt oldu tamam Kim vücuda gele ol hayrül enam
Susadım gayet hararetten kati sundular bir cam dolusu şerbeti
Allâhümme salli alâ Muhammediv Ve alâ âli Muhammed
Şerbeti karşımda tutdu hûriler Bunu sana verdi Allah dediler
Kardan ak idi ve hem soğuk idi Lezzeti dahi şekerde yok idi
İçtim anı oldu cismim nura gark Edemedim kendimi nurdan fark
Allâhümme salli alâ Muhammediv Ve alâ âli Muhammed
Geldi bir ak kuş kanâdiyle revan Arkamı sıvadı kuvvetle heman
Allâhümme salli alâ Muhammediv Ve alâ âli Muhammed
Doğdu ol saatte ol sultan-ı din Nura gark oldu semavat ü zemin
Sallü aleyhi sellimü teslima Hatta tenali cennetten ve naima
Essalatü vesselamü aleyke Ya Resulallah
Esselatü vesselamü aleyke Ya Habiballah
Essalatü vesselamü aleyke
Ya Seyyidel-evveline velâhirin. Âmin.
Velhamdulillahi Rabil Âlemin
Vessalâtu vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain
Ey bizlere sayısız ve sonsuz nimetleri lutfeden yüce Rabbimiz. Şu anda huzurunda hudutsuz rahmetine açılan ellerimizi, seni zikreden dillerimizi, sana yönelen gönüllerimizi ve senden af ve mağfiretini bekleyen biz inanları huzurundan boş çevirme ya Rabbi.
Ya Rabbel Âlemin. Sevgili Peygamberimizin mübarek doğum anına hürmeten huzurunda ayaktayız. Bizleri dergâhından geri çevirme. Kulluğuna kabul eyle. Dualarımızı makbul eyle. Sevgili Peygamberimizin şefaati uzmasına cümlemizi nail eyle. Yapılmış olan şu kısa münacaatı Kâbetullahta, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da ve huzur-u Rasulullahta yapılıp kabule şayan buyrulan dualara ilhak ile müstecab eyle. Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Âlemin El Fatiha.


Abdulkadir Şehitoğlu

Sitemizde sanatçıya ait toplam 20 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.