ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

MÜBAREK GÜNLERDE OKUNABİLECEK DUA VE EVRADLARDAN SEÇMELER(MANALARIYLA BİRLİKTE)

1-Estağfirullâhel Azîm Elkerîm Ellezî Lâ İlâhe İllâ Hû, El Hayyel Kayyûme Ve Etûbu İleyh(11-100 defa)=Ondan başka hiçbir ilahın olmadığı, azamet(büyüklük ve kerem sahibi Allah’tan istiğfar(bağışlanma dileme) ediyorum. O Hayy’dır Kayyum’dur ve tevbeyle dönüş onadır.

2-Lâ ilâhe illallah=Allahtan başka ilah yoktur(100 defa)

3–Yâ Latîf=O lutuf ve ihsan sahibidir (129 defa)

4-Allâhümme İnneke Afüvvün Tuhibbül Affe Fa’fu Annâ=Allahım sen affedicisin affetmeyi seversin bizi de affet (11-100 defa)

5-Allâhümme innî es’elükel Hüdâ vettükâ Vel afâfe vel ğınâ=Allahım senden hidayet, takva, iffet ve maddi manevi zenginlik istiyorum(11-100 defa)

6-Allâhümme eınnî alâ zikrik ve şükrik ve husni ıbâdetik=Allahım seni anmamda sana şükretmemde ve sana güzel ibadet etmemde bana yardım et(11-100 defa)

7-Allâhümmağfirli vehdinî verzuknî ve âfinî=Allahım bana hidayet ver rızık ver ve beni affet(11-100 defa)

8-Allâhümme innî eûzübike min dîkil makâmi yevmel kıyâmeh=Allah kıyamet günü senin katında düşük seviyelerde olmaktan sana sığınırım bizi koru(11-100 defa)

9-Rabbiğfir verham ve ente hayrrurrâhimîn=Rabbim bana merhamet et ki sen merhamet edenlerin en hayırlısısın(11-100 defa)

10-Teveffenî müslimen ve alhıknî bissâlihîn=(Allahım) beni müslüman olarak öldür ve salih kulların arasına dahil et. (11-100 defa)

11-Allâhümme Yâ Mukallibel kulûb sebbit kalbî alâ dinik=Ey kalpleri evirip çeviren Allahım kalbimi dinin üzerine sabit kıl(11-100 defa)

12-Rabbenâ lâ tüzığ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheblenâ min ledünke rahmeh.İnneke entel vehhâb= Ey bizim Kerîm Rabbimiz, bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab Sensin Sen (11-100 defa)

13-Subbûhun Kuddûsun Rabbül Melâiketi Verrûh=Seni tesbih eder her şeyden yüce tuarız ey meleklerin ve ruhların Rabbi(11-100 defa)

14-Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zünûbenâ ve kınâ azâbennâr=Rabbimiz sana inandık iman ettik bizim günahlarımızı bağışla ve bizi Cehennem azabından koru(11-100 defa)

15-Subhânallah=Allahı tesbih eder her şeyden yüce tutarız(100 defa)

16–Elhamdülillah=Allah övülmeye ve şükredilmeye en layık olandır(100 defa)

17–Allâhuekber=Allah tek ve en büyüktür,büyüklük ona mahsustur(100 defa)

18-Salâvat(Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed=Allahın salâtı selamı Efendimiz Muhammed aleyhisselamın üzerine olsun (100-1000 defa) –

19-Salli ve Bârik Duaları (11’er defa) Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli
Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd= Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline(ailesine) rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselâm” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîdsin( şanı büyük ).

20-Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. İnneke hamidün mecîd= Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd’sin (şanı büyük).

21-Yâ Vedûd= İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan. (21 defa)

22-Rabbenâ Âtina Fiddünyâ Haseneten Ve Fil Âhireti Haseneten Ve Kınâ Azâbennâr(11 defa)= Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

23-Rabbi Yessir Ve Lâ Tüassir Rabbi Temmim BilHayr=Rabbim kolaylaştır güçleştirme Rabbim (işlerimizi)hayırla tamamla(11 defa)

24-Rabbenağfirlî VeLi Vâlideyye VeLil Mü’minîne Yevme Yekûmül Hısâb(11 defa)= Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla.

25-Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn=Rabbim üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kılıp kaydırmayarak kafir kavimlere karşı bize yardım et (11 defa)

26-Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ. İc’al lenâ min emrinâ feracen ve mahracâ(11 defa)=Rabbimiz bize katından rahmet ver ve içimizden bizi irşad edip uyaracaklar ver. Bize katından çıkış ve kurtuluş yolları bahşet

27-Tefriciye(Nâriye )Duası(11 defa) Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

“Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere, hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca, kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.

28 –Tüncînâ Duası(11 defa) Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tünciinâ bihâ min cemî’ıl-ehvâli ve’l âfât. Ve takdıy lenâ bihâ cemî’alhacât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyi’ât ve terfeunâ bihâ ındeke a’led-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del-memât. Amin Ya Mucibe’d-deavad. Amin Velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin.”
“Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salat et. Bu salavat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlesin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasib et. Alla Tealâ bize kâfidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır

29-Âyetel Kürsi(7 defa)= Bismillahirrahmânirrahîm.Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

30-İhlâs S.(3 defa)= Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad .Allâhüssamed .Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı. O ‘na bir denk de olmadı.

31–Felak S.(3 defa)= Bismillahirrahmânirrahîm.Kul e’ûzü birabbil felak.Min şerri mâ halak.Ve min şerri ğasikın izâ vekab.Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden,Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!

32–Nas S.(3 defa)= Bismillahirrahmânirrahîm.Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi.Minelcinneti vennâs.
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların hükümdârına, İnsanların ilâhına, O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. O Gerek cinlerden, gerek insanlardan olur.

33-Fatiha S.(3 defa)= Bismillahirrahmânirrahîm.Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim.Mâliki yevmiddin.İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm.Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.Hamd o âlemlerin Rabbi,O Rahmân ve Rahim,O, din gününün maliki Allah’ın.Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.Hidayet eyle bizi doğru yola,O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

34-Subhânallâhi Ve Bi Hamdihî Subhânallahil Azîm(100 defa)=Allahı tesbih eder, her şeyden yüce tutarız ve onu över ona hamdeder şükrederiz, azamet ve büüyklük sahibi Allah her şeyden yüce ve üstündür.

35–Ya Şâfî (391 defa)=Ey hastalıklara şifa veren

36-SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI=Allâhümme Ente Rabbî Lâ İlâhe İllâ Ente Halaktenî Ve ene Abdüke Ve Ene Alâ Ahdike Ve Va’dike Mesteta’tu Eûzü Bike Min Şerri Mâ Sana’tu Ebûu Leke Bi Ni’metike Aleyye Ve Ebûu Bi Zenbî Fağfirlî Feinnehû Lâ Yağfiruzzunûbe İllâ Ente (7)

(Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana ihsan etdiğin nimetleri ikrar ve i’tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i’tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez)

37-Bismillâhillezî Lâ Yedurru Measmihî Şey’ün Fil Ardi Ve Lâ Fissemâi Vehüvessemîul Alîm (3 kere)= Yüce Allah’ın ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O’nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O’nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.

38-Eûzü Bi Kelimâtillâhittâmmâti Min Şerri Mâ Halak (3 defa)=Yarattıklarından gelecek kötülüklerden Allahın tastamam kelimelerine sığınırım

39-Haşr Suresi Son Ayetleri (Hüvallâhullezî…)= Allah’tır gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir. Allah’tır gerçek İlah, O’ndan başka yoktur ilah. O melik’tir, kuddûs’tür, selam’dır, Mü’min’dir, müheymin’dir, aziz’dir, cebbar’dır, mütekebbir’dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.O meliktir: kâinatın gerçek hükümdarıdır. Kuddûs’tur: bütün eksiklerden uzak ve yücedir. Selam’dır: Kusurlardan salim olup yaratıklarına esenlik verendir. Mü’min’dir: Güvenlik verendir. Muheymin’dir: Her şeyin üzerinde gözetip kollayandır. Aziz’dir: Üstün kudret sahibi, mutlak galiptir. Cebbar’dır: Yaratıklarının hallerini ve işlerini düzelten ve iradesi ile onları istediği şekilde yönetendir. Mütekebbir’dir: Büyükler büyüğüdür.

Allah o gerçek İlahtır ki halık’tır, bârî’dir, musavvir’dir. Hâsılı, en güzel isimler ve vasıflar O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih ve tenzih eder. O, azizdir, hakimdir.

Bâri’dir: Yaratıklarını düzgün ve âhenkli kılandır. Musavvir’dir: Bütün mahlûklarına özel sûretlerini verendir.

40-Yâ Hafîz Yâ Azîz (100 defa)=Ey muhafaza edip koruyan büyüklük sahibi Allah

41-Bakara Suresi Son Ayetleri( Âmenerrasûlü)= Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildi ise ona iman etti, müminler de.Onlardan her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti.“O’nun resullerinden hiç birini diğerinden ayırt etmeyiz” dediler ve eklediler:

“İşittik ve itaat ettik ya Rabbenâ, affını dileriz, dönüşümüz Sanadır”.Allah hiç bir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz.Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir.Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma.Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize!Sensin Mevlâmız, yardımcımız! Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize

42-Bakara 1-5 Ayetleri(Elif Lâm Mîm)= Elif, Lâm, Mîm. – İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere .O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler. Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapların asıllarını tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felah bulanlar.

43-Hasbiyallâhu Lâ İlâhe İllâ Hüve Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azîm (11 defa)=Kendisinden başka ilahın olmadığı Allah ne güzel sahip ve ne güzel vekildir, ona dayanıp güvenip tevekkül ettim ve o büyük Arşın Rabbidir.

44-Lâ Havle Ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Azîm (11 defa)=Azamet, büyüklük ve yücelik sahibi Allahtan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.

45-Radînâ Billâhi Rabben VeBil İslâmi Dînen Ve Bi Muhammedin Rasûlâ(11 defa)=Rabbimiz biz Rab olarak Allahtan, din olarak İslamdan ve elçi olarak Muhammed a.s.dan razı olduk.

46-Lâ İlâhe İllâ Ente Subhâneke İnnî Küntü Minezzâlimîn (11 defa)=Senden başka ilah yoktur seni tesbih edip her şeyden yüce tutarım ben nefsine zulmedenlerden oldum.

47-Rabbi İnnî Messeniyeddurru Ve Ente Erhamürrâhimîn (11 defa)=Rabbim zarar benim zikrime ve ibadetime dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisinin bana merhamet et.

48-Allâhümme âli kelimetallâh ve kelimetel Hakk ve dinel İslam fî külli enhâil âlem ve fî külli nevâhil hayât. Allâhümmeftah veşrah sudûranâ ve sudûra ibâdetike fî külli enhâil âlem ilel îman vel islâm vel ihsan vel Kur’an.= Büyük Allah’tır, her türlü hamd ü senâ O Yüceler Yücesi’nin hakkıdır ve sabah-akşam tesbîh ile anılmaya layık yalnız O’dur.

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür, Kainatın Medar-ı Fahri Efendimiz (aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.

Allah’ım, zatında yüce olan dinini bugün de dünyanın her bir köşesinde ve hayatın her ünitesinde bir kere daha yücelt; hakkı-hakikati bütün gönüllere duyur. Bizim ve bütün kullarının sinelerini imana, İslam’a, ihsan duygusuna, Kur’an’a ve Hakk’a hizmete aç, bizi bu işte istihdam eyle ve gökteki ve yerdeki kulların arasında bize karşı bir sevgi vaz et.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.