ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Cevşen-ül Kebir 01-10 Bablar

Bismillâhirrahmânirrahîm
1-
Allâhümme innî es’elüke bi esmâike Yâ Allâh-Yâ Rahmân-
Yâ Rahîm-Yâ Alîm-Yâ Halîm-Yâ Azîm-Yâ Hakîm-
Yâ Kadîm-Yâ Mukîm-Yâ Kerîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
2-
Yâ Seyyides sâdât
Yâ Mücîbed deavât
Yâ Veliyyel hasenât
Yâ Rafîad deracât
Yâ Azîmel berakât
Yâ Ğâfiral hatîât
Yâ Dâfial beliyyât
Yâ Sâmial esvât
Yâ Mu’tıyel mes’ûlât
Yâ Âlimes sirri vel hafiyyât
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
3-
Yâ Hayral ğâfirîn
Yâ Hayran nâsırîn
Yâ Hayral hâkimîn
Yâ Hayral fâtihîn
Yâ Hayraz zâkirîn
Yâ Hayral vârisîn
Yâ Hayral hâmidîn
Yâ Hayrar râzıkîn
Yâ Hayral fâsılîn
Yâ Hayral muhsinîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
4-
Yâ Men lehül ızzü vel cemâl
Yâ Men lehül mülkü vel celâl
Yâ Men lehül kudratü vel kemâl
Yâ Men hüvel kebîrul müteâl
Yâ Men hüve şedîdül mihâl
Yâ Men hüve şedîdül ıkâb
Yâ Men hüve serîul hısâb
Yâ Men hüve ındehû husnüs sevâb
Yâ Men hüve ındehû ümmül kitâb
Yâ Men hüve yünşiüs sehâbes sikâl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
5-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Hannân-Yâ Mennân-Yâ Deyyân-Yâ Ğufrân-Yâ Burhân-Yâ Sultân-Yâ Subhân-Yâ Müsteân-
Yâ Zel Menni Vel Beyân-Yâ Zel Emân
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
6-
Yâ Men tevâdaa küllü şey’in li azametih
Yâ Menistesleme küllü şey’in li kudratih
Yâ Men zelle küllü şey’in li ızzetih
Yâ Men hadaa küllü şey’in li heybetih
Yâ Meninkâde küllü şey’in li mülketih
Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
Yâ Meninşekkatil cibâlü min haşyetih
Yâ Men kâmetis semâvâtü bi emrih
Yâ Menistekarratil erdu bi iznih
Yâ Men lâ ya’tedî alâ ehli memleketih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
7-
Yâ Ğâfiral hatâyâ
Yâ Kâşifel belâyâ
Yâ Münteher racâyâ
Yâ Müczilel atâyâ
Yâ Vâsial hedâyâ
Yâ Râzikal berâyâ
Yâ Kâdıyel münâyâ
Yâ Sâmiaş şekâyâ
Yâ Bâıses serâyâ
Yâ Mutlikal üsârâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
8-
Yâ Zel hamdi vessenâ’
Yâ Zel mecdi vessenâ’
Yâ Zel fahri vel behâ’
Yâ Zel ahdi vel vefâ’
Yâ Zel afvi verridâ’
Yâ Zel menni vel atâ’
Yâ Zel fasli vel kadâ’
Yâ Zel ızzeti vel bekâ’
Yâ Zel cûdi venna’mâ’
Yâ Zel fadli vel âlâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
9-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mâniu-Yâ Dâfiu-Yâ Nâfiu-
Yâ Sâmiu-Yâ Râfiu-Yâ Sâniu-Yâ Şâfiu-Yâ Câmiu-Yâ Vâsiu-Yâ Mûsi’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
10-
Yâ Sânia külli masnû’
Yâ Hâlika külli mahlûk
Yâ Râzika külli merzûk
Yâ Mâlike külli memlûk
Yâ Kâşife külli mekrûb
Yâ Fârice külli mağmûm
Yâ Râhime külli merhûm
Yâ Nâsıra külli mahzûl
Yâ Sâtira külli ma’yûb
Yâ Melcee külli mazlûm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ(01-10 ARASI)
1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
10-Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
2-
1-Ey efendilerin efendisi
2-Ey dualara cevap veren
3-Ey iyiliklerin sahibi
4-Ey dereceleri yükselten
5-Ey bereketleri büyük olan
6-Ey hataları bağışlayan
7-Ey belaları def eden
8-Ey sesleri işiten
9-Ey dilekleri veren
10-Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
3-
1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6-Ey varislerin en hayırlısı
7-Ey övenlerin en hayırlısı
8-Ey rızık verenlerin en hayırlısı
9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
4-
1-Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4-Ey büyük ve yüce olan
5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6-Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
7-Ey hesabı süratli gören
8-Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
9-Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
5-
1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nimet ve beyan sahibi
10-Ey emnü eman sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
6-
1-Ey azametine her şeyin boyun eğdiği
2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3-Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
4-Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
7-
1-Ey hataları mağfiret eden
2-Ey belaları kaldıran
3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
4-Ey ihsanı bol veren
5-Ey hediyeleri geniş olan
6-Ey mahlûkata rızık veren
7-Ey ölümlere karar veren
8-Ey şikâyetleri işiten
9-Ey askerleri gönderen
10-Ey esirleri salıveren
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
8-
1-Ey hamd ve senâ sahibi
2-Ey şeref ve yücelik sahibi
3-Ey iftihar ve güzellik sahibi
4-Ey ahd ve vefâ sahibi
5-Ey af ve rızâ sahibi
6-Ey iyilik ve bağış sahibi
7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
9-
1-Ey olmamasını istediği meydana gelmesine engel olan Mânî
2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
3-Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
4-Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
7-Ey kullarına şefaat eden Şâfî
8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
10-Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
10-
1-Ey bütün sanatların sanatkârı
2-Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.