ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 2

İshak Danış-Cevşen Duası

Allâhümme rabbenâ hallısnâ ve ecirnâ ve neccinâ minen nâr
Ve âfinâ va’fü annâ ve edhılnel cennete dâra kudsike meal ebrâr
Bi afvike yâ Mücîr-Bi fadlike yâ Ğaffâr-Ve es’elüke bi hakkı hâzihil esmâil kerîmetiş şerîfeti vessıfâtil celîletil latîfeti en tüsalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi hasenâti Muhammedin
Bismillâh- Hasbiyallâh-Lâ ilâhe illallah-Şehidallâh-Kul hüvellâh-Mâ şâ Allah-Rabbiyallâh-Tebârakellâh-Teâlallâh-Tevekkeltü alallâh-Feseyekfîke hümullâh-Ve hüvessemîul alîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân
Lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik
Yâ Allâh-Yâ Rahmân-Yâ Rahîm-Yâ Ğafûr-Yâ Şekûr
Es’elüke bimâ ahsaytehû aleyke min esmâikel husnâ ve sıfâtikel ulyâ ve kelimâtiket tâmmeti en teğfiralî ve livâlideyye ve liüstâzî Saîdün Nursî ve litalebeti rasâilin nûri ve licemîıl mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâi minhüm vel emvât ve terhamenâ rahmeten tüğnînâ bihâ an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdıye havâyicenâ ve tu’tıyenâ süâlenâ fiddünyâ vel âhırah
Ve tahtime lenâ bis seâdeti veş şehâdeti vel kerâmeti vel büşrâ ınde firâkıd dünyâ ve tecziye Muhammeden sallallâhu aleyhi ve selemle annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh
Ve en lâ tekilenâ alâ enfüsinâ tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin min halkık
Ve tusliha lenâ şe’nenâ ve en tahrusenâ bi aynikelletî lâ tenâmü ve tahfezanâ bi ruknikellezî lâ yürâmü yâ zel celâli vel ikrâm ve en tasrife annâ ve ammen ullika aleyhi hâzihil esmâü âfetel cinni vel insi veşşeyâtîn
Ve zelzeletel ardi ve dekdeketel cibâli min haşyetih
Ve âfetet tâûni vel vebâi ve aynes sûi ve veceal cevârihı ve sâiral âfât
Ve tahfezanâ min külli şerrin ve sû’
Ve terzükanes selâmete vel âfiyete vel hayra fiddünyâ vel âhırah
Bi rahmetike yâ erhamer rahımîn
Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn

CEVŞEN-DUA
Ya Allah! Ya Rabbimiz! Sen bizi ateşten; Cehennemden halâs eyle, kurtar, necât ver; bize âfiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber, mukaddes memleketin olan Cennet’e bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden!
Ey Allah’ım! Senin şu kerîm, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed(S.A.V.) ve O’nun âl ve ashabına O’nun hasenâtı adedince salâvat ve rahmet indiresin.
Allah’ın ismiyle ki, O bana yeterdir. O’ndan başka ilâh yoktur. Allah şahittir. O her yerde hâzır ve nâzırdır, beni terbiye eden O’dur. O’nun istediği olur. O’nun her şeyi güzeldir, hoştur, O yücedir. O’na tevekkül ettim.
“Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir.”
Allah’ım! Seni bütün kusurlardan tenzih ederim! Senden başka ilâh yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni senâ edecek gücüm yoktur. Sen seni senâ ettiğin gibisin.
Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Ğafûr! Ya Şekûr! Kendi hakkında yâd ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan (Kur’an’ın) ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana-babamı, üstadım Bediüzzaman Said Nursi’yi, Risale-i Nur talebelerini, bütün ölü-diri erkek-kadın tüm mü’minleri ve müslümanları mağfiret eyle, günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek şekilde merhamet et, ihtiyaçlarımızı gider. Dünya ve âhirette istediklerimizi ver. Dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehidlik, keramet ve müjde ile biten hüsn-ü hâtime=güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed(S.A.V.)’e ehil ve müstehak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize, ne de başka bir mahlûkatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle, görünmez dayanaklarınla bizi koru! Ey celal ve ikram sahibi!
Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların âfetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı ve saire âfetlerden uzak eyle. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve âhirette selamet, âfiyet, rızık ve hayır nasip eyle! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Salât, salâvat ve dualarımız Efendimiz
Hz.muhammed(S.A.V.)’in O’nun âl ve ashabının tamamının üzerine olsun.
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Âmin.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.