ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

İshak Danış-Cevşenül Kebir 81-90 Bablar

81-
Yâ Men en’ame bi havlih
Yâ Men ekrame bi tavlih
Yâ Men âde bi lutfih
Yâ Men teazzeze bi kudratih
Yâ Men kaddera bi hıkmetih
Yâ Men hakeme bi tedbîrih
Yâ Men debbera bi ılmih
Yâ Men tecâveze bi hılmih
Yâ Men denâ ulüvvih
Yâ Men alâ fî dünüvvih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
82-
Yâ Men yahlüku mâ yeşâ’
Yâ Men yef’alü mâ yeşâ’
Yâ Men yehdî men yeşâ’
Yâ Men yudıllü men yeşâ’
Yâ Men yeğfiru men yeşâ’
Yâ Men yüazzibü men yeşâ’
Yâ Men yetûbü alâ men yeşâ’
Yâ Men yüsavviru fil erhâmi keyfe yeşâ’
Yâ Men yezîdü fil halkı mâ yeşâ’
Yâ Men yahtessu bi rahmetihî men yeşâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
83-
Yâ Men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veledâ
Yâ Men lâ yüşrikü fî hukmihî ehadâ
Yâ Men ceale likülli şey’in kadrâ
Yâ Men lem yezel rahîmâ
Yâ Câılel melâiketi rusülâ
Yâ Men ceale fissemâi bürûcâ
Yâ Men cealel erda karârâ
Yâ Men ceale minel mâi beşerâ
Yâ Men ahsâ külle şey’in adedâ
Yâ Men ehâta bikülli şey’in ılmâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
84-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ferd-Yâ Vitr-Yâ Ehad-Yâ Samed-Yâ Emced-Yâ Eazz-Yâ Ecell-Yâ Ehakk-Yâ Eberr-Yâ Ebed
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
85-
Yâ Ma’rûfe men arafeh
Yâ Ma’bûde men abedeh
Yâ Meşkûra men şekerah
Yâ Mezkûra men zekerah
Yâ Mahmûde men hamideh
Yâ Mevcûde men talebeh
Yâ Mevsûfe men vehhadeh
Yâ Mahbûbe men ehabbeh
Yâ Merğûbe men erâdeh
Yâ Maksûde men enâbe ileyh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
86-
Yâ Men lâ mülke illâ mülkeh
Yâ Men lâ yuhsıl ıbâdü senâeh
Yâ Men lâ tesıfül halâiku celâleh
Yâ Men lâ yüdrikül ebsâru kemâleh
Yâ Men lâ yeblüğul efhâmü sıfâteh
Yâ Men lâ yenâlül efkâru kibriyâeh
Yâ Men lâ yuhsinül insânü nüûteh
Yâ Men lâ yeruddül ıbâdü kadâeh
Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
87-
Yâ Habîbel bekkâîn
Yâ Senedel mütevekkilîn
Yâ Hâdiyel mudıllîn
Yâ Veliyyel mü’minîn
Yâ Enîsez zâkirîn
Yâ Akderal kâdirîn
Yâ Ebsaran nâzırîn
Yâ A’lemel âlimîn
Yâ Mefzeal melhûfîn
Yâ Ensaran nâsırîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
88-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mükrim-Yâ Muazzım-
Yâ Müne’ım-Yâ Mu’tî-Yâ Muğnî-Yâ Muhyî-Yâ Mübdi’-
Yâ Murdî-Yâ Müncî-Yâ Muhsin
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
89-
Yâ Kâfiye külli şey’
Yâ Kâimen alâ külli şey’
Yâ Men lâ yüşbihühû şey’
Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey’
Yâ Men lâ yenkusu min hazâinihî şey’
Yâ Men lâ yahfâ aleyhi şey’
Yâ Men leyse kemislihî şey’
Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey’
Yâ Men vesiat rahmetühû külle şey’
Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
90-
Yâ Men lâ ya’lemül ğaybe illâ hû
Yâ Men lâ yasrifüs sûe illâ hû
Yâ Men lâ yüdebbirul emra illâ hû
Yâ Men lâ yağfiruz zünûbe illâ hû
Yâ Men lâ yükallibül kalbe illâ hû
Yâ Men lâ yahlukul halka illâ hû
Yâ Men lâ yütimmün nı’mete illâ hû
Yâ Men lâ yünezzilül ğayse illâ hû
Yâ Men lâ yuhyil mevtâ illâ hû
Yâ Men lâ yüğnî alet tahkîkı illâ hû
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (81–90 ARASI)
81-
1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
2-Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
5-Ey herşeyi hikmetiyle ölçüp biçen,
6-Ey tedbiriyle hükmeden,
7-Ey ilmiyle herşeyi idare eden,
8-Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,
9-Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,
10-Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
82-
1-Ey dilediğini yaratan,
2-Ey dilediğini yapan,
3-Ey dilediğine hidayet eden,
4-Ey dilediğini saptıran,
5-Ey dilediğini bağışlayan,
6-Ey dilediğine azap eden,
7-Ey dilediğinin tevbesini kabul eden,
8-Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,
9-Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, artıran,
10-Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
83-
1-Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
3-Ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden,
4-Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,
5-Ey melekleri elçi kılan,
6-Ey semada burçlar meydana getiren,
7-Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,
8-Ey insanı bir damla sudan yaratan,
9-Ey herşeyi sayarak hesabını yapan,
10-Ey herşeyi ilmiyle kuşatan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
84-
1-Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
2-Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
3-Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
4-Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
5-Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
7-Ey sonsuz azamet, büyüklük ve celal sahibi Ecell,
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
9-Ey herkesten en fazla iyilik yapan Eberr,
10-Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
85-
1-Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine şükredenlerin meşkûru,
4-Ey kendisini zikredenlerin, ananların mezkûru,
5-Ey kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey kendisini bir tanıyanlara tanıtılmış olan mevsuf,
8-Ey kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey kendisini arzulayanların merğubu,
10-Ey dergâhına dönenlerin maksudu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
86-
1-Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
2-Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
3-Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
5-Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
6-Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
7-Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
8-Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
9-Ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
87-
1-Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
3-Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
4-Ey müminlerin dost ve sahibi,
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,
9-Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,
10-Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
88-
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
2-Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
3-Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’im,
4-Ey mahlûkatına lazım olan herşeyi veren Mu’ti,
5-Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğni,
6-Ey canlılara hayat veren Muhyi,
7-Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
8-Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
9-Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
89-
1-Ey her şeye kâfi,
2-Ey her şeyi idare eden kâim,
3-Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir şey kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
8-Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
9-Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
10-Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
90-
1-Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,
2-Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,
3-Ey işleri kendisinden başka kimse idare edemeyen,
4-Ey günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
5-Ey kalbleri kendisinden başkası değiştiremeyen,
6-Ey mahlûkatı kendisinden başkası yaratamayan,
7-Ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan,
8-Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan,
9-Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,
10-Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.