Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ekim 2022
Beğen 5

İshak Danış-Cevşen Tamamı

Bismillâhirrahmânirrahîm
1-
Allâhümme innî es’elüke bi esmâike Yâ Allâh-Yâ Rahmân-Yâ Rahîm-Yâ Alîm-Yâ Halîm-Yâ Azîm-Yâ Hakîm-Yâ Kadîm-Yâ Mukîm-Yâ Kerîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
2-
Yâ Seyyides sâdât
Yâ Mücîbed deavât
Yâ Veliyyel hasenât
Yâ Rafîad deracât
Yâ Azîmel berakât
Yâ Ğâfiral hatîât
Yâ Dâfial beliyyât
Yâ Sâmial esvât
Yâ Mu’tıyel mes’ûlât
Yâ Âlimes sirri vel hafiyyât
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
3-
Yâ Hayral ğâfirîn
Yâ Hayran nâsırîn
Yâ Hayral hâkimîn
Yâ Hayral fâtihîn
Yâ Hayraz zâkirîn
Yâ Hayral vârisîn
Yâ Hayral hâmidîn
Yâ Hayrar râzıkîn
Yâ Hayral fâsılîn
Yâ Hayral muhsinîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
4-
Yâ Men lehül ızzü vel cemâl
Yâ Men lehül mülkü vel celâl
Yâ Men lehül kudratü vel kemâl
Yâ Men hüvel kebîrul müteâl
Yâ Men hüve şedîdül mihâl
Yâ Men hüve şedîdül ıkâb
Yâ Men hüve serîul hısâb
Yâ Men hüve ındehû husnüs sevâb
Yâ Men hüve ındehû ümmül kitâb
Yâ Men hüve yünşiüs sehâbes sikâl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
5-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Hannân-Yâ Mennân-Yâ Deyyân-Yâ Ğufrân-
Yâ Burhân-Yâ Sultân-Yâ Subhân-Yâ Müsteân-Yâ Zel Menni Vel Beyân-
Yâ Zel Emân
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
6-
Yâ Men tevâdaa küllü şey’in li azametih
Yâ Menistesleme küllü şey’in li kudratih
Yâ Men zelle küllü şey’in li ızzetih
Yâ Men hadaa küllü şey’in li heybetih
Yâ Meninkâde küllü şey’in li mülketih
Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
Yâ Meninşekkatil cibâlü min haşyetih
Yâ Men kâmetis semâvâtü bi emrih
Yâ Menistekarratil erdu bi iznih
Yâ Men lâ ya’tedî alâ ehli memleketih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
7-
Yâ Ğâfiral hatâyâ
Yâ Kâşifel belâyâ
Yâ Münteher racâyâ
Yâ Müczilel atâyâ
Yâ Vâsial hedâyâ
Yâ Râzikal berâyâ
Yâ Kâdıyel münâyâ
Yâ Sâmiaş şekâyâ
Yâ Bâıses serâyâ
Yâ Mutlikal üsârâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
8-
Yâ Zel hamdi vessenâ’
Yâ Zel mecdi vessenâ’
Yâ Zel fahri vel behâ’
Yâ Zel ahdi vel vefâ’
Yâ Zel afvi verridâ’
Yâ Zel menni vel atâ’
Yâ Zel fasli vel kadâ’
Yâ Zel ızzeti vel bekâ’
Yâ Zel cûdi venna’mâ’
Yâ Zel fadli vel âlâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
9-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mâniu-Yâ Dâfiu-Yâ Nâfiu-Yâ Sâmiu-Yâ Râfiu-
Yâ Sâniu-Yâ Şâfiu-Yâ Câmiu-Yâ Vâsiu-Yâ Mûsi’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
10-
Yâ Sânia külli masnû’
Yâ Hâlika külli mahlûk
Yâ Râzika külli merzûk
Yâ Mâlike külli memlûk
Yâ Kâşife külli mekrûb
Yâ Fârice külli mağmûm
Yâ Râhime külli merhûm
Yâ Nâsıra külli mahzûl
Yâ Sâtira külli ma’yûb
Yâ Melcee külli mazlûm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
11-
Yâ Iddetî ınde şiddetî
Yâ Racâî ınde musîbetî
Yâ Mûnisî ınde vahşetî
Yâ Sâhıbî ınde ğurbetî
Yâ Veliyyî ınde nı’metî
Yâ Kâşifî ınde kürbetî
Yâ Ğıyâsî ındeftikârî
Yâ Melcâî ındeztırârî
Yâ Muînî ınde fezeî
Yâ Delîlî ınde hayratî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
12-
Yâ Allâmel ğuyûb
Yâ Ğaffâraz zünûb
Yâ Settâral uyûb
Yâ Keşşâfel kürûb
Yâ Mukallibel kulûb
Yâ Müzeyyinel kulûb
Yâ Münevviral kulûb
Yâ Tabîbel kulûb
Yâ Habîbel kulûb
Yâ Enîsel kulûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
13-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Celîl-Yâ Cemîl-Yâ Vekîl-Yâ Kefîl-Yâ Delîl-Yâ Mukîl-
Yâ Habîr-Yâ Latîf-Yâ Azîz-Yâ Melîk
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
14-
Yâ Delîlel mütehayyirîn
Yâ Ğıyâsel müsteğîsîn
Yâ Sarîhal müstesrihîn
Yâ Câral müstecîrîn
Yâ Melceel âsîn
Yâ Ğâfiral müznibîn
Yâ Emânel hâifîn
Yâ Râhimel mesâkîn
Yâ Enîsel müstevhışîn
Yâ Mücîbe da’vetil muztarrîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
15-
Yâ Zel cûdi vel ihsân
Yâ Zel fazli vel imtinân
Yâ Zel emni vel emân
Yâ Zel kudsi vessübhân
Yâ Zel hıkmeti vel beyân
Yâ Zer rahmeti verrıdvân
Yâ Zel hucceti vel bürhân
Yâ Zel azameti vessültân
Yâ Zel afvi vel ğufrân
Yâ Zer ra’feti vel müsteân
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
16-
Yâ Men hüve rabbü külli şey’
Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
Yâ Men hüve hâliku külli şey’
Yâ Men hüve fevka külli şey’
Yâ Men hüve kable külli şey’
Yâ Men hüve ba’de külli şey’
Yâ Men hüve âlimü külli şey’
Yâ Men hüve kâdiru külli şey’
Yâ Men hüve sâniu külli şey’
Yâ Men hüve yebkâ ve yefnâ küllü şey’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
17-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mü’min-Yâ Müheymin-Yâ Mükevvin-Yâ Mülakkin-
Yâ Mübeyyin-Yâ Mühevvin-Yâ Müzeyyin-Yâ Muazzim-Yâ Muavvin-Yâ Mülevvin
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
18-
Yâ Men hüve fî mülkihî Mukîm
Yâ Men hüve fî celâlihî Azîm
Yâ Men hüve fî sultânihî Kadîm
Yâ Men hüve alâ abdihî Rahîm
Yâ Men hüve bikülli şey’in Alîm
Yâ Men hüve limen cefâhü Halîm
Yâ Men hüve limen teraccâhü Kerîm
Yâ Men hüve fî mekâdîrihî Hakîm
Yâ Men hüve fî hukmihî Latîf
Yâ Men hüve fî lutfihî Kadîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
19-
Yâ Men lâ yürcâ illâ fadlüh
Yâ Men lâ yuhâfü illâ adlüh
Yâ Men lâ yüntezaru illâ birruh
Yâ Men lâ yedûmü illâ mülküh
Yâ Men lâ sultâne illâ sultânüh
Yâ Men lâ bürhâne illâ bürhânüh
Yâ Men vesiat külle şey’in rahmetüh
Yâ Men sebekat rahmetühû alâ ğadabih
Yâ Men ehâta bikülli şey’in ılmüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
20-
Yâ Fâricel hemm
Yâ Kâşifel ğamm
Yâ Ğâfiraz zenb
Yâ Kâbilet tevb
Yâ Hâlikal halk
Yâ Sâdikal va’d
Yâ Râzikat tıfl
Yâ Mûfiyel ahd
Yâ Âlimes sirr
Yâ Fâlikal habb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
21-
Fe es’elüke bi esmâike Yâ Aliyy-Yâ Vefiyy-Yâ Veliyy-Yâ Ğaniyy-Yâ Meliyy-
Yâ Zekiyy-Yâ Radiyy-Yâ Bediyy-Yâ Hafiyy-Yâ Kaviyy
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

22-
Yâ Men ezheral cemîl
Yâ Men setera alel kabîh
Yâ Men lâ yüâhızü bil cerîmeh
Yâ Men lâ yehtiküs sitr
Yâ Azîmel afv
Yâ Hasenet tecâvüz
Yâ Vâsial mağfirah
Yâ Bâsital yedeyni birrahmeh
Yâ Sâhıbe külli necvâ
Yâ Müntehâ külli şekvâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
23-
Yâ Zen nı’metis sâbiğah
Yâ Zer rahmetil vâsiah
Yâ Zel hikmetil bâliğah
Yâ Zel kudratil kâmileh
Yâ Zel huccetil kâtıah
Yâ Zel kerâmetiz zâhirah
Yâ Zes sıfetil âliyeh
Yâ Zel ızzetid dâimeh
Yâ Zel kuvvetil metîneh
Yâ Zel minnetis sâbikah
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

24-
Yâ Ahkemel hâkimîn
Yâ A’delel âdilîn
Yâ Esdekas sâdikîn
Yâ Ezheraz zâhirîn
Yâ Etherat tâhirîn
Yâ Ahsenel hâlikîn
Yâ Esraal hâsibîn
Yâ Esmeas sâmiîn
Yâ Ekramel ekramîn
Yâ Erhamer râhimîn
Yâ Eşfeaş şâfiîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
25-
Yâ Bedîas semâvât
Yâ Câılez zulümât
Yâ Âlimel hafiyyât
Yâ Râhımel aberât
Yâ Sâtiral averât
Yâ Kâşifel beliyyât
Yâ Muhyiyel emvât
Yâ Dâıfel hasenât
Yâ Münzilel berakât
Yâ Şedîden nekamât
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

26-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Musavvir-Yâ Mukaddir-Yâ Mutahhir-Yâ Münevvir-
Yâ Mukaddim-Yâ Muahhir-Yâ Müyessir-Yâ Münzir-Yâ Mübeşşir-Yâ Müdebbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
27-
Yâ Rabbel Beytil Harâm
Yâ Rabbeş şehril harâm
Yâ Rabbel Mescidil Harâm
Yâ Rabbel beledil harâm
Yâ Rabber rukni vel makâm
Yâ Rabbel meş’aril harâm
Yâ Rabbel hılli vel harâm
Yâ Rabben nûri vezzalâm
Yâ Rabbet tehıyyeti vesselâm
Yâ Rabbel celâli vel ikrâm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
28-
Yâ Imâde men lâ ımâde leh
Yâ Senede men lâ senede leh
Yâ Zuhra men lâ zuhra leh
Yâ Ğıyâse men lâ ğıyâse leh
Yâ Hırze men lâ hırze leh
Yâ Fahra men lâ fahra leh
Yâ Izze men lâ ızze leh
Yâ Muîne men lâ muîne leh
Yâ Enîse men lâ enîse leh
Yâ Ğunyete men lâ ğunyete leh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
29-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâim-Yâ Dâim-Yâ Râhim-Yâ Hâkim-Yâ Âlim-
Yâ Âsım-Yâ Kâsım-Yâ Sâlim-Yâ Kâbıd-Yâ Bâsıt
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
30-
Yâ Âsıme menista’sameh
Yâ Râhıme menisterhameh
Yâ Nâsıra menistensarah
Yâ Hâfiza menistahfezah
Yâ Mükrime menistekrameh
Yâ Mürşide menisterşedeh
Yâ Muîne menisteâneh
Yâ Sarîha menistesrahah
Yâ Ğâfira menisteğferah
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
31-
Yâ Kerîmes safh
Yâ Azîmel menn
Yâ Kesîral hayr
Yâ Kadîmel fadl
Yâ Latîfes sun’
Yâ Dâimel lutf
Yâ Nâfisel kerb
Yâ Kâşifed durr
Yâ Mâlikel mülk
Yâ Kâdıyen bil hakk
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
32-
Yâ Azîzen lâ yudâm
Yâ Latîfen lâ yürâm
Yâ Rakîben lâ yenâm
Yâ Kâimen lâ yefût
Yâ Hayyen lâ yemût
Yâ Meliken lâ yezûl
Yâ Bâkıyen lâ yefnâ
Yâ Âlimen lâ yechel
Yâ Sameden lâ yut’am
Yâ Kaviyyen lâ yud’af
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
33-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Vâhid-Yâ Vâcid-Yâ Şâhid-Yâ Mâcid-Yâ Râşid-
Yâ Bâıs-Yâ Vâris-Yâ Dârr-Yâ Nâfi’-Yâ Hâdî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
34-
Yâ A’zame min külli Azîm
Yâ Ekrame min külli Kerîm
Yâ Erhame min külli Rahîm
Yâ Ahkeme min külli Hakîm
Yâ A’leme min külli Alîm
Yâ Akdeme min külli Kadîm
Yâ Ekbera min külli Kebîr
Yâ Ecelle min külli Celîl
Yâ Eazze min külli Azîz
Yâ Eltafe min külli Latîf
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
35-
Yâ Men hüve fî ahdihî Vefiyy
Yâ Men hüve fî vefâihî Kaviyy
Yâ Men hüve fî kuvvetihî Aliyy
Yâ Men hüve fî ulüvvihî Karîb
Yâ Men hüve fî kurbihî Latîf
Yâ Men hüve fî lutfihî Şerîf
Yâ Men hüve fî şerafihî Azîz
Yâ Men hüve fî ızzetihî Azîm
Yâ Men hüve fî azametihî Mecîd
Yâ Men hüve fî mecdihî Hamîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
36-
Yâ Men hüve küllü şey’in hâdıun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in mevcûdün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
Yâ Men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
37-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâfî-Yâ Vâfî-Yâ Şâfî-Yâ Muâfî-Yâ Âlî-Yâ Dâî-Yâ Râdî-Yâ Kâdî-Yâ Bâkî-Yâ Hâdî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
38-
Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
Yâ Men lâ mefzea illâ ileyh
Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
Yâ Men lâ yütevekkelü illâ aleyh
Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
Yâ Men lâ yu’bedü illâ iyyâh
Yâ Men lâ yüsteânü illâ minh
Yâ Men lâ havle ve lâ kuvvete illâ bih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
39-
Yâ Hayral merhûbîn
Yâ Hayral matlûbîn
Yâ Hayral merğûbîn
Yâ Hayral mes’ûlîn
Yâ Hayral maksûdîn
Yâ Hayral mezkûrîn
Yâ Hayral meşkûrîn
Yâ Hayral mahbûbîn
Yâ Hayral münzilîn
Yâ Hayral müste’nisîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
40-
Yâ Men hüve halaka fesevvâ
Yâ Men hüve kaddera fehedâ
Yâ Men hüve yekşifül belvâ
Yâ Men hüve yesmeun necvâ
Yâ Men hüve yünkızül ğarkâ
Yâ Men hüve yüncil helkâ
Yâ Men hüve yeşfil merdâ
Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
Yâ Men hüve adhake ve ebkâ
Yâ Men hüve edalle ve ehdâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
41-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ğâfir-Yâ Sâtir-Yâ Kâhir-Yâ Kâdir-Yâ Nâzır-Yâ Fâtır-
Yâ Şâkir-Yâ Zâkir-Yâ Nâsır-Yâ Câbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
42-
Yâ Men hüve fil berri vel bahri sebîlüh
Yâ Men hüve fil âfâkı âyâtüh
Yâ Men hüve fil âyâti bürhânüh
Yâ Men hüve fil memâti kudratüh
Yâ Men hüve fil kubûri ızzetüh
Yâ Men hüve fil kıyâmeti milketüh
Yâ Men hüve fil hısâbi heybetüh
Yâ Men hüve fil mîzânü kadâüh
Yâ Men hüve fil cenneti rahmetüh
Yâ Men hüve finnâri azâbüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
43-
Yâ Men hüve ileyhi yehrabül hâifûn
Yâ Men hüve ileyhi yefzeul müznibûn
Yâ Men hüve ileyhi yaksıdül münîbûn
Yâ Men hüve ileyhi yelceül âsûn
Yâ Men hüve ileyhi yerğabüz zâhidûn
Yâ Men hüve fîhi yatmeul hâtıûn
Yâ Men hüve yeste’nisü bihil mürîdûn
Yâ Men hüve yeftehıru bihil muhsinûn
Yâ Men hüve aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn
Yâ Men hüve yeskünü bihil mûkınûn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
44-
Yâ Akrabe min külli Karîb
Yâ Ehabbe min külli Habîb
Yâ A’zame min külli Azîm
Yâ Eazze min külli Azîz
Yâ Akvâ min külli Kaviyy
Yâ Ağnâ min külli Ğaniyy
Yâ Ecvede min külli Cevâd
Yâ Er’efe min külli Raûf
Yâ Erhame min külli Rahîm
Yâ Ecelle min külli Celîl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
45-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Karîb-Yâ Rakîb-Yâ Habîb-Yâ Mücîb-Yâ Hasîb-
Yâ Tabîb-Yâ Basîr-Yâ Habîr-Yâ Münîr-Yâ Mübîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
46-
Yâ Ğâliben ğayra mağlûb
Yâ Sânian ğayra masnû’
Yâ Hâlikan ğayra mahlûk
Yâ Mâliken ğayra memlûk
Yâ Kâhiran ğayra makhûr
Yâ Râfian ğayra merfû’
Yâ Hâfizan ğayra mahfûz
Yâ Nâsıran ğayra mansûr
Yâ Şâhiden ğayra ğâib
Yâ Karîben ğayra baîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
47-
Yâ Nûran nûr
Yâ Münevviran nûr
Yâ Musavviran nûr
Yâ Hâlıkan nûr
Yâ Mukaddiran nûr
Yâ Müdebbiran nûr
Yâ Nûran kable külli nûr
Yâ Nûran ba’de külli nûr
Yâ Nûran fevka külli nûr
Yâ Nûran leyse mislehû nûr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
48-
Yâ Men atâühû şerîf
Yâ Men fı’lühû latîf
Yâ Men lutfühû mukîm
Yâ Men ıhsânühû kadîm
Yâ Men kavlühû hakk
Yâ Men va’dühû sıdk
Yâ Men afvühû fadl
Yâ Men azâbühû adl
Yâ Men zikruhû hulv
Yâ Men ünsühû lezîz
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
49-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Münevvil-Yâ Müfassıl-Yâ Mübeddil-Yâ Müsehhil-
Yâ Müzellil-Yâ Münezzil-Yâ Muhavvil-Yâ Mücemmil-Yâ Mükemmil-Yâ Müfaddıl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
50-
Yâ Men yerâ ve lâ yürâ
Yâ Men yahlüku ve lâ yuhlak
Yâ Men yehdî ve lâ yühdâ
Yâ Men yuhyî ve lâ yuhyâ
Yâ Men yut’ımü ve lâ yut’am
Yâ Men yücîru ve lâ yücâr
Yâ Men yakdî ve lâ yukdâ aleyh
Yâ Men yahkümü ve lâ yuhkemü aleyh
Yâ Men lem yelid ve lem yûled
Ve Lem yekün lehû küfüven ehad
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
51-
Yâ Nı’mel Habîb
Yâ Nı’met Tabîb
Yâ Nı’mel Hasîb
Yâ Nı’mel Karîb
Yâ Nı’mer Rakîb
Yâ Nı’mel Mücîb
Yâ Nı’mel Enîs
Yâ Nı’mel Vekîl
Yâ Nı’mel Mevlâ
Yâ Nı’men Nasîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
52-
Yâ Sürûral ârifîn
Yâ Enîsel mürîdîn
Yâ Muğîsel müştâkîn
Yâ Habîbet tevvâbîn
Yâ Râzıkal mükıllîn
Yâ Racâel müznibîn
Yâ Kâşifel mekrûbîn
Yâ Müneffisen anil mağmûmîn
Yâ Müferricen anil mahzûnîn
Yâ İlâhel evvelîne vel âhırîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
53-
Yâ Rabbel cenneti vennâr
Yâ Rabben nebiyyîne vel ahyâr
Yâ Rabbes sıddîkîne vel ebrâr
Yâ Rabbes sığâri vel kibâr
Yâ Rabbel hubûbi vel esmâr
Yâ Rabbel enhâri vel eşcâr
Yâ Rabbes sahârâ vel kıfâr
Yâ Rabbel abîdi vel ahrâr
Yâ Rabbel ı’lâni vel isrâr
Yâ Rabbel leyli vennehâr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
54-
Yâ Men lehıka fî külli şey’in ılmüh
Yâ Men nefeze bikülli şey’in besaruh
Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
Yâ Men lâ yuhsıl ıbâdü na’mâeh
Yâ Men lâ teblüğul halâiku şükreh
Yâ Men lâ tüdrikül efhâmü celâleh
Yâ Men lâ tenâlül evhâmü künheh
Yâ Menil azametü vel kibriyâü ridâüh
Yâ Menil heybetü vessultânü behâüh
Yâ Men teazzeze bil ızzi bekâüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
55-
Yâ Men lehül meselül a’lâ
Yâ Men lehüs sıfâtül ulâ
Yâ Men lehül âhıratü vel ûlâ
Yâ Men lehül cennetül me’vâ
Yâ Men lehün nâru vellezâ
Yâ Men lehül âyâtül kübrâ
Yâ Men lehül esmâül husnâ
Yâ Men lehül hukmü vel kadâ’
Yâ Men lehüs semâvâtül ulâ
Yâ Men lehül arşü vesserâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
56-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Afüvv-Yâ Ğafûr-Yâ Vedûd-Yâ Şekûr-Yâ Sabûr-
Yâ Raûf-Yâ Atûf-Yâ Kuddûs-Yâ Hayy-Yâ Kayyûm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
57-
Yâ Men hüve fissemâi azametüh
Yâ Men hüve fil ardı âyâtüh
Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
Yâ Men hüve fil bihâri acâibüh
Yâ Men yebdeül halka sümme yuîdüh
Yâ Men hüve fil cibâli hazâinüh
Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
Yâ Men ileyhi yürceul emru küllüh
Yâ Men zahera fî külli şey’in lutfüh
Yâ Men yüarrifül halâika kudrateh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
58-
Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
Yâ Şefîa men lâ şefîa leh
Yâ Müğîse men lâ müğîse leh
Yâ Delîle men lâ delîle leh
Yâ Kâide men lâ kâide leh
Yâ Râhıme men lâ râhıme leh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
59-
Yâ Kâfiye menis tekfâh
Yâ Hâdiye menis tehdâh
Yâ Kâliye menis teklâh
Yâ Dâıye menis ted’âh
Yâ Şâfiye menis teşfâh
Yâ Kâdıye menis takdâh
Yâ Muğniye menis teğnâh
Yâ Mûfiye menis tevfâh
Yâ Mukavviye menis takvâh
Yâ Veliyye menis tevlâh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
60-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Evvel-Yâ Âhir-Yâ Zâhir-Yâ Bâtın-Yâ Hâlık-Yâ Râzık-
Yâ Sâdık-Yâ Sâbık-Yâ Sâık-Yâ Fâlık
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
61-
Yâ Men yükallibül leyle vennehâr
Yâ Men halekaz zulümâti vennûr
Yâ Men cealez zılle vel harûr
Yâ Men sehharaş şemse vel kamer
Yâ Men halekal mevte vel hayâh
Yâ Men lehül halku vel emr
Yâ Men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veledâ
Yâ Men lem yekün lehû şerîkün fil mülk
Yâ Men lem yekün lehû veliyyün minez züll
Yâ Men lehül havlü vel kuvveh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
62-
Yâ Men ya’lemü mürâdel mürîdîn
Yâ Men yemlikü havâices sâilîn
Yâ Men yesmeu enînel vâlihîn
Yâ Men yerâ bükâel hâifîn
Yâ Men ya’lemü damîras sâmitîn
Yâ Men yerâ nedemen nâdimîn
Yâ Men yakbelü uzret tâibîn
Yâ Men lâ yuslihu amelel müfsidîn
Yâ Men lâ yudîu ecral muhsinîn
Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbil ârifîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
63-
Yâ Dâimel bekâ’
Yâ Ğâfiral hatâ’
Yâ Sâmiad duâ’
Yâ Vâsial atâ’
Yâ Râfias semâ’
Yâ Kâşifel belâ’
Yâ Azîmes senâ’
Yâ Kadîmes senâ’
Yâ Kesîral vefâ’
Yâ Şerîfel cezâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
64-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ğaffâr-Yâ Settâr-Yâ Kahhâr-Yâ Cebbâr-Yâ Sabbâr-Yâ Razzâk-Yâ Fettâh-Yâ Allâm-Yâ Vehhâb-Yâ Tevvâb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
65-
Yâ Men halekanî ve sevvânî
Yâ Men razekanî ve rabbânî
Yâ Men et’amenî ve sekânî
Yâ Men karrabenî ve ednânî
Yâ Men asamenî ve kefânî
Yâ Men hafizanî ve kelânî
Yâ Men veffekanî ve hedânî
Yâ Men eazzenî ve eğnânî
Yâ Men emâtenî ve ahyânî
Yâ Men ânesenî ve âvânî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
66-
Yâ Men yuhıkkul hakka bi kelimâtih
Yâ Men lâ muakkıbe li hukmih
Yâ Men lâ râdde li kadâih
Yâ Men yehûlü beynel mer’i ve kalbih
Yâ Men yakbelüt tevbete an ıbâdih
Yâ Men lâ tenfeuş şefâatü illâ biiznih
Yâ Menis semâvâtü matviyyâtün biyemînih
Yâ Men hüve a’lemü bimen dalle an sebîlih
Yâ Men yüsebbihur ra’du bihamdihî vel melâiketü min hîfetih
Yâ Men yürsilür riyâha büşran beyne yedey rahmetih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
67-
Yâ Men cealel erda mihâdâ
Yâ Men cealel cibâle evtâdâ
Yâ Men cealeş şemse sirâcâ
Yâ Men cealel kamera nûrâ
Yâ Men cealel leyle libâsâ
Yâ Men cealen nehâra meâşâ
Yâ Men cealen nevme sübâtâ
Yâ Men ceales semâe binââ
Yâ Men cealel eşyâe ezvâcâ
Yâ Men cealen nâra mirsâdâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
68-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Şefî’-Yâ Semî’-Yâ Rafî’-Yâ Menî’-Yâ Bedî’-Yâ Serî’-Yâ Beşîr-Yâ Nezîr-Yâ Kadîr-Yâ Muktedir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
69-
Yâ Hayyü kable külli hayy
Yâ Hayyü ba’de külli hayy
Yâ Hayyüllezî lâ yüşbihühû şey’
Yâ Hayyüllezî leyse kemislihî şey’
Yâ Hayyüllezî lâ yüşârikühû hayy
Yâ Hayyüllezî lâ yahtâcü ilâ hayy
Yâ Hayyüllezî yümîtü külle hayy
Yâ Hayyüllezî yerzüku külle hayy
Yâ Hayyüllezî yuhyil mevtâ
Yâ Hayyüllezî lâ yemût
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
70-
Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
Yâ Men lehû nûrun lâ yutfâ
Yâ Men lehû senâün lâ yuhsâ
Yâ Men lehû nüûtün lâ tüğayyer
Yâ Men lehû niamün lâ tüadd
Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrek
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
71-
Yâ Rabbel âlemîn
Yâ Mâlike yevmiddîn
Yâ Men yühıbbüs sâbirîn
Yâ Men yühıbbüt tevvâbîn
Yâ Men yühıbbül mütetahhirîn
Yâ Men yühıbbül muhsinîn
Yâ Men hüve hayrun nâsırîn
Yâ Men hüve hayrul fâsılîn
Yâ Men hüve hayruş şâkirîn
Yâ Men hüve a’lemü bil müfsidîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
72-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mübdi’-Yâ Muîd-Yâ Hafîz-Yâ Muhît-Yâ Hamîd-
Yâ Mecîd-Yâ Mukît-Yâ Müğîs-Yâ Müızz-Yâ Müzill
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

73-
Yâ Men hüve ehadün bilâ dıdd
Yâ Men hüve ferdün bilâ nidd
Yâ Men hüve samedün bilâ ayb
Yâ Men hüve vitrun bilâ şef’
Yâ Men hüve rabbün bilâ vezîr
Yâ Men hüve ğaniyyün bilâ fakr
Yâ Men hüve sultânün bilâ azl
Yâ Men hüve melîkün bilâ acz
Yâ Men hüve mevcûdün bilâ misl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
74-
Yâ Men hüve zikruhû şerafün lizzâkirîn
Yâ Men hüve şükruhû fevzün lişşâkirîn
Yâ Men hüve hamdühû fahrun lil hâmidîn
Yâ Men hüve tâatühû necâtün lil mütîîn
Yâ Men hüve bâbühû meftûhun littâlibîn
Yâ Men hüve sebîlühû vâdıhun lil mü’minîn
Yâ Men hüve âyâtühû bürhânün linnâzırîn
Yâ Men hüve kitâbühû tezkiratün lil mûkınîn
Yâ Men hüve afvühû melceün lil müznibîn
Yâ Men hüve rahmetühû karîbün lil muhsinîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
75-
Yâ Men tebârakesmüh
Yâ Men teâlâ ceddüh
Yâ Men celle senâüh
Yâ Men lâ ilâhe ğayruh
Yâ Men tekaddeset esmâüh
Yâ Men yedûmü bekâüh
Yâ Menil azametü behâüh
Yâ Menil kibriyâü ridâüh
Yâ Men lâ yuhsâ âlâüh
Yâ Men lâ yüaddü na’mâüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
76-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Muîn-Yâ Mübîn-Yâ Emîn-Yâ Mekîn-Yâ Metîn-
Yâ Şedîd-Yâ Şehîd-Yâ Raşîd-Yâ Hamîd-Yâ Mecîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
77-
Yâ Zel arşil mecîd
Yâ Zel kavlis sedîd
Yâ Zel fadlir raşîd
Yâ Zel batşiş şedîd
Yâ Zel va’dil vaîd
Yâ Karîben ğayra baîd
Yâ Men hüvel veliyyül hamîd
Yâ Men hüve alâ külli şey’in şehîd
Yâ Men hüve leyse bi zallâmin lil abîd
Yâ Men hüve akrabü ileyhi min hablil verîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

78-
Yâ Men lâ şerîkelehû ve lâ vezîr
Yâ Men lâ şebîhelehû ve lâ nazîr
Yâ Hâlıkaş şemsi vel kameril münîr
Yâ Muğniyel bâisil fakîr
Yâ Râzıkat tıflis sağîr
Yâ Râhımeş şeyhıl kebîr
Yâ Ismetel hâifil müstecîr
Yâ Men hüve bi ıbâdihî basîr
Yâ Men hüve bi havâicil ıbâdi habîr
Yâ Men hüve alâ külli şey’in kadîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
79-
Yâ Zel cûdi venniam
Yâ Zel fadli vel keram
Yâ Zel be’si vennikam
Yâ Hâlıkal levhı vel kalem
Yâ Bâriez zerri vennesem
Yâ Mülhimel arabi vel acem
Yâ Kâşifed durri vel elem
Yâ Âlimes sirri vel himem
Yâ Men lehül beytü vel haram
Yâ Men yahlükul eşyâe minel adem
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

80-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Âdil-Yâ Kâbil-Yâ Fâdıl-Yâ Fâıl-Yâ Kâfil-Yâ Câıl-
Yâ Kâmil-Yâ Fâtır-Yâ Tâlib-Yâ Matlûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
81-
Yâ Men en’ame bi havlih
Yâ Men ekrame bi tavlih
Yâ Men âde bi lutfih
Yâ Men teazzeze bi kudratih
Yâ Men kaddera bi hıkmetih
Yâ Men hakeme bi tedbîrih
Yâ Men debbera bi ılmih
Yâ Men tecâveze bi hılmih
Yâ Men denâ ulüvvih
Yâ Men alâ fî dünüvvih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
82-
Yâ Men yahlüku mâ yeşâ’
Yâ Men yef’alü mâ yeşâ’
Yâ Men yehdî men yeşâ’
Yâ Men yudıllü men yeşâ’
Yâ Men yeğfiru men yeşâ’
Yâ Men yüazzibü men yeşâ’
Yâ Men yetûbü alâ men yeşâ’
Yâ Men yüsavviru fil erhâmi keyfe yeşâ’
Yâ Men yezîdü fil halkı mâ yeşâ’
Yâ Men yahtessu bi rahmetihî men yeşâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
83-
Yâ Men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veledâ
Yâ Men lâ yüşrikü fî hukmihî ehadâ
Yâ Men ceale likülli şey’in kadrâ
Yâ Men lem yezel rahîmâ
Yâ Câılel melâiketi rusülâ
Yâ Men ceale fissemâi bürûcâ
Yâ Men cealel erda karârâ
Yâ Men ceale minel mâi beşerâ
Yâ Men ahsâ külle şey’in adedâ
Yâ Men ehâta bikülli şey’in ılmâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
84-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ferd-Yâ Vitr-Yâ Ehad-Yâ Samed-Yâ Emced-
Yâ Eazz-Yâ Ecell-Yâ Ehakk-Yâ Eberr-Yâ Ebed
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
85-
Yâ Ma’rûfe men arafeh
Yâ Ma’bûde men abedeh
Yâ Meşkûra men şekerah
Yâ Mezkûra men zekerah
Yâ Mahmûde men hamideh
Yâ Mevcûde men talebeh
Yâ Mevsûfe men vehhadeh
Yâ Mahbûbe men ehabbeh
Yâ Merğûbe men erâdeh
Yâ Maksûde men enâbe ileyh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
86-
Yâ Men lâ mülke illâ mülkeh
Yâ Men lâ yuhsıl ıbâdü senâeh
Yâ Men lâ tesıfül halâiku celâleh
Yâ Men lâ yüdrikül ebsâru kemâleh
Yâ Men lâ yeblüğul efhâmü sıfâteh
Yâ Men lâ yenâlül efkâru kibriyâeh
Yâ Men lâ yuhsinül insânü nüûteh
Yâ Men lâ yeruddül ıbâdü kadâeh
Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
87-
Yâ Habîbel bekkâîn
Yâ Senedel mütevekkilîn
Yâ Hâdiyel mudıllîn
Yâ Veliyyel mü’minîn
Yâ Enîsez zâkirîn
Yâ Akderal kâdirîn
Yâ Ebsaran nâzırîn
Yâ A’lemel âlimîn
Yâ Mefzeal melhûfîn
Yâ Ensaran nâsırîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
88-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mükrim-Yâ Muazzım-Yâ Müne’ım-Yâ Mu’tî-
Yâ Muğnî-Yâ Muhyî-Yâ Mübdi’-Yâ Murdî-Yâ Müncî-Yâ Muhsin
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
89-
Yâ Kâfiye külli şey’
Yâ Kâimen alâ külli şey’
Yâ Men lâ yüşbihühû şey’
Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey’
Yâ Men lâ yenkusu min hazâinihî şey’
Yâ Men lâ yahfâ aleyhi şey’
Yâ Men leyse kemislihî şey’
Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey’
Yâ Men vesiat rahmetühû külle şey’
Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
90-
Yâ Men lâ ya’lemül ğaybe illâ hû
Yâ Men lâ yasrifüs sûe illâ hû
Yâ Men lâ yüdebbirul emra illâ hû
Yâ Men lâ yağfiruz zünûbe illâ hû
Yâ Men lâ yükallibül kalbe illâ hû
Yâ Men lâ yahlukul halka illâ hû
Yâ Men lâ yütimmün nı’mete illâ hû
Yâ Men lâ yünezzilül ğayse illâ hû
Yâ Men lâ yuhyil mevtâ illâ hû
Yâ Men lâ yüğnî alet tahkîkı illâ hû
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
91-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâşif-Yâ Fâric-Yâ Fâtih-Yâ Nâsır-Yâ Dâmin-Yâ Âmir-Yâ Nâhî-Yâ Racâ-Yâ Murtecâ-Yâ Azîmer racâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
92-
Yâ Muîned duafâ’
Yâ Kenzel fükarâ’
Yâ Sâhıbel ğurabâ’
Yâ Nâsıral evliyâ’
Yâ Kâhiral a’dâ’
Yâ Râfias semâ’
Yâ Kâşifel belâ’
Yâ Enîsel evliyâ’
Yâ Habîbel etkıyâ’
Yâ İlâhel eğniyâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
93-
Yâ Evvele külli şey’in ve âhırah
Yâ İlâhe külli şey’in ve sâniah
Yâ Râzıka külli şey’in ve hâlıkah
Yâ Fâtıra külli şey’in ve melîkeh
Yâ Kâbıda külli şey’in ve bâsitah
Yâ Mübdie külli şey’in ve muîdeh
Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mukaddirah
Yâ Murabbiye külli şey’in ve müdebbirah
Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
94-
Yâ Hayra zâkirin ve mezkûr
Yâ Hayra şâkirin ve meşkûr
Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
Yâ Hayra şâhidin ve meşhûd
Yâ Hayra dâın ve med’uvv
Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
Yâ Hayra mûnisin ve enîs
Yâ Hayra sâhıbin ve celîs
Yâ Hayra maksûdin ve Matlûb
Yâ Hayra habîbin ve mahbûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
95-
Yâ Men hüve limen deâhü mücîb
Yâ Men hüve limen atâahû habîb
Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
Yâ Men hüve bimen erâdehû alîm
Yâ Men hüve limen racâhü kerîm
Yâ Men hüve bimen asâhü halîm
Yâ Men hüve fî hılmihî hakîm
Yâ Men hüve fî hukmihî azîm
Yâ Men hüve fî azametihî rahîm
Yâ Men hüve fî ıhsânihî kadîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
96-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Müsebbib-Yâ Mukarrib-Yâ Muakkıb-Yâ Mukallib-
Yâ Mukaddir-Yâ Mürattib-Yâ Mürağğib-Yâ Müzekkir-Yâ Mükevvin-
Yâ Mütekebbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
97-
Yâ Men lâ yüşğılühû sem’un an sem’
Yâ Men lâ yemneuhû fı’lün an fı’l
Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavl
Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün an süâl
Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhul mülıhhîn
Yâ Men şeraha bil islâmi sudûral mü’minîn
Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbel muhbitîn
Yâ Men lâ yeğîbü an kulûbil müştâkîn
Yâ Men hüve ğâyetü mürâdil mürîdîn
Yâ Men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil âlemîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
98-
Yâ Men hüve ılmühû sâbık
Yâ Men hüve va’dühû sâdık
Yâ Men hüve lutfühû zâhir
Yâ Men hüve emruhû ğâlib
Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
Yâ Men hüve kadâühû kâin
Yâ Men hüve kur’ânühû mecîd
Yâ Men hüve mülkühû kadîm
Yâ Men hüve fadlühû mukîm
Yâ Men hüve arşühû azîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
99-
Yâ Rabbel erbâb
Yâ Müfettihal ebvâb
Yâ Müsebbibel esbâb
Yâ Mu’tıyes sevâb
Yâ Mülhimes savâb
Yâ Münşies sehâb
Yâ Şedîdel ıkâb
Yâ Serîal hısâb
Yâ Men lehül iyâb
Yâ Ğafûru yâ tevvâb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
100-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Rabbenâ-Yâ İlâhenâ-Yâ Seyyidenâ-Yâ Mevlânâ-
Yâ Nâsıranâ-Yâ Hâfizanâ-Yâ Kâdiranâ-Yâ Râzikanâ-Yâ Delîlenâ-Yâ Muğîsenâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
DUA
Allâhümme rabbenâ hallısnâ ve ecirnâ ve neccinâ minen nâr
Ve âfinâ va’fü annâ ve edhılnel cennete dâra kudsike meal ebrâr
Bi afvike yâ Mücîr-Bi fadlike yâ Ğaffâr-Ve es’elüke bi hakkı hâzihil esmâil kerîmetiş şerîfeti vessıfâtil celîletil latîfeti en tüsalliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî bi adedi hasenâti Muhammedin
Bismillâh- Hasbiyallâh-Lâ ilâhe illallah-Şehidallâh-Kul hüvellâh-Mâ şâ Allah-Rabbiyallâh-Tebârakellâh-Teâlallâh-Tevekkeltü alallâh-Feseyekfîke hümullâh-Ve hüvessemîul alîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân
Lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik
Yâ Allâh-Yâ Rahmân-Yâ Rahîm-Yâ Ğafûr-Yâ Şekûr
Es’elüke bimâ ahsaytehû aleyke min esmâikel husnâ ve sıfâtikel ulyâ ve kelimâtiket tâmmeti en teğfiralî ve livâlideyye ve liüstâzî Saîdün Nursî ve litalebeti rasâilin nûri ve licemîıl mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâi minhüm vel emvât ve terhamenâ rahmeten tüğnînâ bihâ an rahmeti men sivâke min halkıke ve en takdıye havâyicenâ ve tu’tıyenâ süâlenâ fiddünyâ vel âhırah
Ve tahtime lenâ bis seâdeti veş şehâdeti vel kerâmeti vel büşrâ ınde firâkıd dünyâ ve tecziye Muhammeden sallallâhu aleyhi ve selemle annâ mâ hüve ehlühû ve müstehakkuh
Ve en lâ tekilenâ alâ enfüsinâ tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin min halkık
Ve tusliha lenâ şe’nenâ ve en tahrusenâ bi aynikelletî lâ tenâmü ve tahfezanâ bi ruknikellezî lâ yürâmü yâ zel celâli vel ikrâm ve en tasrife annâ ve ammen ullika aleyhi hâzihil esmâü âfetel cinni vel insi veşşeyâtîn
Ve zelzeletel ardi ve dekdeketel cibâli min haşyetih
Ve âfetet tâûni vel vebâi ve aynes sûi ve veceal cevârihı ve sâiral âfât
Ve tahfezanâ min külli şerrin ve sû’
Ve terzükanes selâmete vel âfiyete vel hayra fiddünyâ vel âhırah
Bi rahmetike yâ erhamer rahımîn
Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn
Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ-TAMAMI
1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herşeyi hakkıyla bilen Alîm
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
10-Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerîm
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
2-
1-Ey efendilerin efendisi
2-Ey dualara cevap veren
3-Ey iyiliklerin sahibi
4-Ey dereceleri yükselten
5-Ey bereketleri büyük olan
6-Ey hataları bağışlayan
7-Ey belaları def eden
8-Ey sesleri işiten
9-Ey dilekleri veren
10-Ey sır ve gizlilikleri bilen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
3-
1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6-Ey varislerin en hayırlısı
7-Ey övenlerin en hayırlısı
8-Ey rızık verenlerin en hayırlısı
9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
4-
1-Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4-Ey büyük ve yüce olan
5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6-Ey ikâbı, cezası şiddetli olan
7-Ey hesabı süratli gören
8-Ey katında güzel ve mükâfatı bulunan
9-Ey katında Ümmü’l-Kitap(Ana kitap) bulunan
10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
5-
1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nimet ve beyan sahibi
10-Ey emnü eman sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
6-
1-Ey azametine herşeyin boyun eğdiği
2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3-Ey izzetine karşı her şeyin zelîl olduğu
4-Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
7-
1-Ey hataları mağfiret eden
2-Ey belaları kaldıran
3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
4-Ey ihsanı bol veren
5-Ey hediyeleri geniş olan
6-Ey mahlûkata rızık veren
7-Ey ölümlere karar veren
8-Ey şikâyetleri işiten
9-Ey askerleri gönderen
10-Ey esirleri salıveren
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
8-
1-Ey hamd ve senâ sahibi
2-Ey şeref ve yücelik sahibi
3-Ey iftihar ve güzellik sahibi
4-Ey ahd ve vefâ sahibi
5-Ey af ve rızâ sahibi
6-Ey iyilik ve bağış sahibi
7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
9-
1-Ey olmamasını istediği şeylerin meydana gelmesine engel olan Mânî
2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
3-Ey faydalı şeyleri yapan Nâfî
4-Ey bütün sesleri işiten Sâmi’
5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfî
6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
7-Ey kullarına şefaat eden Şâfî
8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmî
9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vâsî
10-Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsî
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
10-
1-Ey bütün sanatların sanatkârı
2-Ey bütün mahsulâtların yaratıcısı
3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınağı
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
11-
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
8-Ey zor durumumda sığınağım,
9-Ey korkum anında yardımcım,
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
12-
1-Ey gaybları bilen,
2-Ey günahları bağışlayan,
3-Ey ayıpları örten,
4-Ey sıkıntıları kaldıran,
5-Ey kalpleri değiştiren,
6-Ey kalpleri süsleyen,
7-Ey kalpleri nurlandıran,
8-Ey kalplerin tabibi,
9-Ey kalplerin sevgilisi,
10-Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
13-
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
5-Ey kullarına yol gösteren Delil,
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
8-Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
14-
1-Ey şaşkınların yol göstericisi,
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
5-Ey asilerin sığınağı,
6-Ey günahkârların bağışlayıcısı,
7-Ey korkanlara emniyet veren,
8-Ey miskinlere merhamet eden,
9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
10-Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
15-
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
3-Ey emniyet ve eman sahibi,
4-Ey kudsiyet(mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
5-Ey hikmet ve beyan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan(rıza) sahibi,
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
8-Ey azamet(büyüklük) ve saltanat sahibi,
9-Ey af ve mağfiret sahibi,
10-Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
16-
1-Ey her şeyin rabbi,
2-Ey her şeyin ilâhı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin sanatkârı olan
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
17-
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
3-Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
7-Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
8-Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
9-Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
10-Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
18-
1-Ey mülkünde daim olan,
2-Ey celalinde azim olan,
3-Ey saltanatında kadim(ezelî) olan,
4-Ey kullarına rahmet eden,
5-Ey her şeyi bilen,
6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
10-Ey lütfunda kadir olan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
19-
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
2-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
3-Ey iyiliğinden başka birşey beklenmeyen,
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
7-Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
20-
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Ey yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
21-
1-Ey her şeyiyle yüce olan Ålî,
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
3-Ey müminlerin dostu olan Velî,
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zekî,
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Radî,
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
9-Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafî,
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
22-
1-Ey güzeli açığa çıkaran,
2-Ey çirkinin üzerini örten,
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan,
6-Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
7-Ey mağfireti geniş olan,
8-Ey rahmeti bol veren,
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
10-Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
23-
1-Ey bol nimet sahibi,
2-Ey geniş rahmet sahibi,
3-Ey tam hikmet sahibi,
4-Ey kâmil kudret sahibi,
5-Ey kesin hüccet sahibi,
6-Ey açık ikram sahibi,
7-Ey yüce sıfat sahibi,
8-Ey daim izzet sahibi,
9-Ey metin kuvvet sahibi,
10-Ey geçmiş minnet sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
24-
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
2-Ey âdillerin en adaletlisi,
3-Ey doğruların en doğrusu,
4-Ey varlığı açık olanların en açığı,
5-Ey temiz olanların en temizi,
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
25-
1 Ey semaları yoktan yaratan,
2-Ey karanlıkları meydana getiren,
3-Ey gizlilikleri bilen,
4-Ey için için üzülenlere acıyan,
5-Ey utanılacak şeyleri örten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey ölüleri dirilten,
8-Ey sevapları kat kat yazan,
9-Ey bereketleri indiren,
10-Ey cezaları şiddetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayırlı isleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan, uyaran Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir,
10-Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
27-
1-Ey Beyt’ül-Haramın(Kâbe’nin) Rabbi,
2-Ey haram ayların sahibi,
3-Ey Mescidü’l Haramın Rabbi,
4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
6-Ey Meş’arü’l Haramın Rabbi,
7-Ey helal ve haramın Rabbi,
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
10-Ey celal ve ikramın Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
28-
1-Ey desteği olmayanların desteği,
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,
7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
9-Ey dostu olmayanların dostu,
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
29-
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,
2-Ey varlığının sonu olmayan Dâim,
3-Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,
4-Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,
5-Ey her şeyi bilen Âlim,
6-Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kâsım,
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kâbıd,
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Bâsıt,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
30-
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
31-
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan,
3-Ey hayrı çok olan
4-Ey fazlı köklü olan,
5-Ey sanatı güzel olan,
6-Ey lütfu daim olan,
7-Ey sıkıntıyı gideren,
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi,
10-Ey hak ile hükmeden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
32-
1-Ey mağlup edilmeyen Azîz,
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latîf,
3-Ey uyumayan gözetleyici,
4-Ey yok olmayan Mevcûd,
5-Ey ölmeyen Hayy,
6-Ey yok olmayan Melik,
7-Ey fena bulmayan Bâkî,
8-Ey cehalet arız olmayan Âlim,
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
33-
1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
2-Ey istediğini bulan Vâcid,
3-Ey her yerde hazır ve nazir olan Şâhid,
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,
10-Ey kullarına hidayet veren Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
34-
1-Ey mağlup edilemeyen, bütün azimlerden daha Azîm,
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,
5-Ey bütün âlimlerden daha Alîm,
6-Ey bütün zamanları aşan Kadîm,
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
8-Ey bütün yücelerden daha Celîl,
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
35-
1-Ey sözünü yerine getiren, ahdinde vefalı,
2-Ey sözünü yerine getirirken acze düşmeyen, vefasında kuvvetli,
3-Ey kuvvetinde yüce,
4-Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan,
5-Ey yakınlığıyla beraber latif olan,
6-Ey lütfunda şeref sahibi olan şerif,
7-Ey şerefinde izzet sahibi olan aziz,
8-Ey izzetinde büyük olan azim,
9-Ey azametinde, büyüklüğünde ikram sahibi mecid,
10-Ey yüceliğinde övülen Hamid,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
36-
1-Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,
2-Ey her şey kendisi için var olan,
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
7-Ey her şey onunla ayakta olan,
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
37-
1- Ey kullarına yeten Kâfi,
2-Ey her türlü derde deva veren Şâfî,
3-Ey vaadinde duran Vâfî,
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî,
5-Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî,
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Râdî,
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî,
9-Ey varlığının sonu olmayan Bâki,
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
38-
1-Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
5-Ey kendisinden başka maksud, gaye olmayan,
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
7-Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
39-
1-Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
2-Ey matlubların en hayırlısı,
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
40-
1- Ey yaratıp düzene koyan,
2-Ey takdir edip hedefe götüren,
3-Ey belayı kaldıran,
4-Ey gizli yakarışı işiten,
5-Ey batmışı kurtaran,
6-Ey helak olana necat veren,
7-Ey hastaya şifa veren,
8-Ey öldüren ve dirilten,
9-Ey güldüren ve ağlatan,
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
41-
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,
2-Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
4-Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
5-Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,
6-Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şâkir,
8-Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,
9-Ey dostlarına yardım eden Nâsır,
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
42-
1-Ey karada ve denizde yolu olan,
2-Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
3-Ey âyetlerinde delili olan,
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
5-Ey kabirlerde izzeti olan,
6-Ey kıyamette saltanatı olan,
7-Ey hesapta heybeti olan,
8-Ey mizanda hükmü olan,
9-Ey Cennette rahmeti olan,
10-Ey ateşte azabı olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
43-
1-Ey korkanların kendisine kaçtığı,
2-Ey günahkârların kendisine sığındığı,
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
5-Ey zâhidlerin kendisine rağbet ettiği,
6-Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği,
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
10-Ey kuvvetli iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
44-
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli,
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
8-Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli,
9-Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,
10-Ey bütün yücelerden daha yüce,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
45-
1-Ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb,
2-Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
8-Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
46-
1- Ey mağlup olmayan galib,
2-Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
3-Ey mahlûk olmayan yaratıcı,
4-Ey sahip olunamayan mülk sahibi,
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,
6-Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,
7-Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,
8-Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,
9-Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,
10-Ey uzak olmayan yakın,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
47-
1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
48-
1- Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,
2-Ey fiili latif ve ince olan,
3-Ey lütfu daimî olan,
4-Ey ihsanı ezelî olan,
5-Ey sözü hak olan,
6-Ey vaadi doğru olan,
7-Ey affı fazla olan,
8-Ey azabı adalet olan,
9-Ey zikri tatlı olan,
10-Ey dostluğu lezzetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
49-
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
7-Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
10-Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
50-
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
8-Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilemeyen,
9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
10-Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
51-
1-Ey en güzel Sevgili,
2-Ey en güzel Tabib,
3-Ey en güzel Hesap Gören,
4-Ey en güzel Yakin,
5-Ey en güzel Gözetleyici,
6-Ey en güzel Cevap veren,
7-Ey en güzel Dost,
8-Ey en güzel Vekil,
9-Ey en güzel Efendi,
10-Ey en güzel yardımcı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
52-
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
3-Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
4-Ey tövbekârların sevgilisi,
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6-Ey günahkârların ümidi,
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8-Ey gamlılara nefes aldıran,
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10-Ey evvelkilerin ve sonrakilerin ilâhı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
53-
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2-Ey Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
54-
1- Ey ilmi her şeye ulasan,
2-Ey görmesi her şeye nüfuz eden,
3-Ey kudreti her şeye kavuşan,
4-Ey nimetleri sayılamayan,
5-Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10-Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
55-
1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4-Ey cennetül me’vanın sahibi,
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6-Ey en büyük ayetler sahibi,
7-Ey en güzel isimler sahibi,
8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
9-Ey yüce göklerin sahibi,
10-Ey arş ve yerin sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
56-
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
3-Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
8-Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
57-
1-Ey semada=gökte azameti görülen,
2-Ey yerde ayetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5-Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8-Ey bütün işler kendisine dönen,
9-Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
10-Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
58-
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların cevap vereni,
4-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6-Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi,
7-Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, imdad edicisi,
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
59-
1-Ey kendisini her şeye bedel yeter görenlere yeter olan,
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9-Ey kendisinden kuvvet ve güç isteyenlere kuvvet veren,
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
60-
1-Ey her şeyden önce olan Evvel,
2-Ey her şeyden sonra olan Âhir,
3-Ey varlığı apaçık görünen Zâhir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
6-Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Fâlık,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
61-
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4-Ey güneş ve ay’a boyun eğdiren,
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
62-
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6-Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,
7-Ey tövbekârların özrünü kabul eden,
8-Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
9-Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen,
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
63-
1-Ey bekası daim olan,
2-Ey hataları bağışlayan,
3-Ey duaları işiten,
4-Ey ihsanı geniş olan,
5-Ey gökleri yükselten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey medh ü senası büyük olan,
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9-Ey vefası çok olan,
10-Ey mükâfatı şerefli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
64-
1-Ey çok affeden Ğaffâr,
2-Ey bütün ayıpları örten Settâr,
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvâb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
65-
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2-Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
3-Ey beni yedirip içiren,
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9-Ey beni öldürüp dirilten,
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
66-
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
9-Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10-Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
67-
1-Ey yeri beşik yapan,
2-Ey dağları direk yapan,
3-Ey güneşi kandil kılan,
4-Ey ay’ı nur kılan,
5-Ey geceyi örtü yapan,
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7-Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,
8-Ey semayı bina kılan,
9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
10-Ey ateşi gözcü kılan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
68-
1-Ey gerçek şefaat sahibi Şefi’,
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi’,
3-Ey istediğini yükselten Rafi’,
4-Ey istediğini engelleyen Meni’,
5-Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi’,
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri’,
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezîr,
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
69-
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
70-
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9-Ey değişmez sıfatlar sahibi,
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
71-
1-Ey âlemlerin Rabbi,
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
3-Ey sabredenleri seven,
4-Ey tevbe edenleri seven,
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6-Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
72-
1-Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2-Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
3-Ey herşeyi muhafaza eden Hafîz,
4-Ey herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
5-Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
6-Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
7-Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugîs,
9-Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
10-Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
73-
1-Ey zıddı olmayan Ehad,
2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
5-Ey veziri bulunmayan Rab,
6-Ey fakirliği bulunmayan Gani,
7-Ey azledilemeyen Sultan,
8-Ey acizlikten münezzeh olan Melik,
9-Ey benzeri olmayan Mevcud,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
74-
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
2-Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kazanç olan,
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4-Ey taati, kendisine itaat edenlere kurtuluş olan,
5-Ey kapısı kendisini arayanlara açık olan,
6-Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,
7-Ey ayetleri bakanlar ve ibret alanlar için kesin delil olan,
8-Ey kitabi kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
9-Ey affı günahkârlar için sığınak olan,
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
75-
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2-Ey şan ve makamı yüksek olan,
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4-Ey kendisinden başka ilah olmayan,
5-Ey isimleri mukaddes olan,
6-Ey bekası devam eden,
7-Ey büyüklük, azamet, baha ve kadri olan,
8-Ey büyüklük ve kibriyâyı kendisine perde yapan,
9-Ey gizli nimetleri, ihsanları grup grup bile sayılamayacak kadar çok olan,
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
76-
1-Ey kullarına yardım eden Muîn,
2-Ey açıklanması gereken herşeyi beyan eden Mübîn,
3-Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
4-Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
5-Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metîn,
6-Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedîd,
7-Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
10-Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
77-
1-Ey yüce arşın sahibi,
2-Ey dosdoğru sözün sahibi,
3-Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
4-Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
6-Ey uzak olmayan yakin,
7-Ey en fazla övgüye layık olan dost,
8-Ey herşeyi müşahedesi altında tutan,
9-Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
10-Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
78-
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3-Ey güneş ve nurlu ayı yaratan
4-Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
5-Ey küçük yavrulara rızık veren,
6-Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
7-Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
8-Ey kullarının her halini gören,
9-Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
10-Ey herşeye gücü yeten,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
79-
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2-Ey fazl ve kerem sahibi,
3-Ey şiddetli bela, intikam ve çetin azaplar sahibi,
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5-Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
6-Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
7-Ey zarar ve elemi gideren,
8-Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
9-Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
10-Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
80-
1-Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
2-Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
3-Ey herşeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
4-Ey her isin hakiki yapıcısı olan Fâil,
5-Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
6-Ey herşeyi meydana getiren Câil,
7-Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
8-Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fâtır,
9-Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
10-Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
81-
1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
2-Ey geniş ve bol imkânlarıyla ikram eden,
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
5-Ey herşeyi hikmetiyle ölçüp biçen,
6-Ey tedbiriyle hükmeden,
7-Ey ilmiyle herşeyi idare eden,
8-Ey hilim ve yumuşaklığıyla kullarını cezalandırmaktan vazgeçen,
9-Ey yüceliğiyle beraber kullarına yakın olan,
10-Ey yakınlığında yüceliği tezahür eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
82-
1-Ey dilediğini yaratan,
2-Ey dilediğini yapan,
3-Ey dilediğine hidayet eden,
4-Ey dilediğini saptıran,
5-Ey dilediğini bağışlayan,
6-Ey dilediğine azap eden,
7-Ey dilediğinin tevbesini kabul eden,
8-Ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren,
9-Ey yaratıklarında dilediği şeyi ziyade kılan, artıran,
10-Ey rahmetini dilediğine tahsis eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
83-
1-Ey hiçbir eş ve evlat edinmeyen,
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
3-Ey herşeye bir plan ve miktar tayin eden,
4-Ey şefkat ve merhameti zeval bulmayıp devam eden,
5-Ey melekleri elçi kılan,
6-Ey semada burçlar meydana getiren,
7-Ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan,
8-Ey insanı bir damla sudan yaratan,
9-Ey herşeyi sayarak hesabını yapan,
10-Ey herşeyi ilmiyle kuşatan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
84-
1-Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
2-Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
3-Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
4-Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
5-Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
7-Ey sonsuz azamet, büyüklük ve celal sahibi Ecell,
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
9-Ey herkesten en fazla iyilik yapan Eberr,
10-Ey varlığının sonu olmayan Ebed,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
85-
1-Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine şükredenlerin meşkûru,
4-Ey kendisini zikredenlerin, ananların mezkûru,
5-Ey kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey kendisini bir tanıyanlara tanıtılmış olan mevsuf,
8-Ey kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey kendisini arzulayanların merğubu,
10-Ey dergâhına dönenlerin maksudu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
86-
1-Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
2-Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
3-Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
5-Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
6-Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
7-Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
8-Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
9-Ey herşeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
87-
1-Ey günahları için ve kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi,
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanağı,
3-Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren,
4-Ey müminlerin dost ve sahibi,
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı,
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha âlim,
9-Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı,
10-Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
88-
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
2-Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
3-Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’im,
4-Ey mahlûkatına lazım olan herşeyi veren Mu’ti,
5-Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğni,
6-Ey canlılara hayat veren Muhyi,
7-Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
8-Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
9-Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
89-
1-Ey her şeye kâfi,
2-Ey her şeyi idare eden kâim,
3-Ey hiç birşey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir şey kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan,
8-Ey her şeyin anahtarı elinde olan,
9-Ey rahmeti her şeyi kuşatan,
10-Ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
90-
1-Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,
2-Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,
3-Ey işleri kendisinden başka kimse idare edemeyen,
4-Ey günahları kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
5-Ey kalbleri kendisinden başkası değiştiremeyen,
6-Ey mahlûkatı kendisinden başkası yaratamayan,
7-Ey nimetleri kendisinden başkası tamamlayamayan,
8-Ey yağmuru kendisinden başkası yağdıramayan,
9-Ey ölüleri kendisinden başkası diriltemeyen,
10-Ey kullarını kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
91-
1-Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,
2-Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,
4-Ey kullarına yardım eden Nâsir,
5-Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,
6-Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,
7-Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhi,
8-Ey kullarının ümidi olan Recâ,
9-Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür Recâ
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
92-
1-Ey zayıfların yardımcısı,
2-Ey fakirlerin hazinesi,
3-Ey gariplerin sahibi,
4-Ey dostların yardımcısı,
5-Ey düşmanların kahredicisi,
6-Ey gökleri yükselten,
7-Ey belaları kaldıran,
8-Ey dostların can yoldaşı,
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10-Ey zenginlerin ma’budu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
93-
1-Ey her şeyin evveli ve âhiri,
2-Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,
3-Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,
4-Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı,
5-Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
6-Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7-Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8-Ey her şeyi terbiye ve idare eden,
9-Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,
10-Ey her şeyi dirilten ve öldüren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
94-
1-Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı,
2-Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı,
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,
5-Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,
7-Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
8-Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı,
9-Ey bütün maksud ve matlubların en hayırlısı,
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
95-
1-Ey kendisini çağıranlara cevap veren,
2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
3-Ey kendisini sevenlere yakın olan,
4-Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6-Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,
7-Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,
8-Ey hükmünde büyük olan,
9-Ey azametinde merhametli olan,
10-Ey ikram ve ihsanında kadim olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
96-
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2-Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
3-Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkıb,
4-Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
5-Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6-Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
7-Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib.
8-Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
9-Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
97-
1-Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
2-Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mani olmayan,
3-Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
4-Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5-Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genişleten,
7-Ey zikriyle mütevazı ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden,
8-Ey kendisine iştiyak duyanların kalblerinden kaybolmayan,
9-Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
10-Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
98-
1-Ey her şeyi var olmadan bilen,
2-Ey vaadi doğru olan,
3-Ey lütfu açık olan,
4-Ey emri üstün ve galip olan,
5-Ey kitabı ve kanunu sağlam olan,
6-Ey kaza ve hükmü var olan,
7-Ey Kur’anı yüce olan,
8-Ey saltanatı ve mülkü ebedî olan,
9-Ey fazl ü keremi daimî olan,
10-Ey Arşı büyük olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
99-
1-Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2-Ey bütün kapıları açan,
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4-Ey sevapları veren,
5-Ey doğruları ilham eden,
6-Ey bulutları yoktan yaratan,
7-Ey azab ve ikâbı şiddetli olan,
8-Ey hesabı süratli gören,
9-Ey dönüş kendisine olan,
10-Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
100-
1-Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
2-Ey İlâhımız,
3-Ey Seyyidimiz, efendimiz
4-Ey Mevlâmız, sahibimiz
5-Ey Yardımcımız,
6-Ey Koruyucumuz,
7-Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
8-Ey Razıkımız, rızık verenimiz
9-Ey Delilimiz, yol göstericimiz
10-Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
DUA
Ya Allah! Ya Rabbimiz! Sen bizi ateşten; Cehennemden halâs eyle, kurtar, necât ver; bize âfiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber, mukaddes memleketin olan Cennet’e bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden!
Ey Allah’ım! Senin şu kerîm, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed(S.A.V.) ve O’nun âl ve ashabına O’nun hasenâtı adedince salâvat ve rahmet indiresin.
Allah’ın ismiyle ki, O bana yeterdir. O’ndan başka ilâh yoktur. Allah şahittir. O her yerde hâzır ve nâzırdır, beni terbiye eden O’dur. O’nun istediği olur. O’nun her şeyi güzeldir, hoştur, O yücedir. O’na tevekkül ettim.
“Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir.”
Allah’ım! Seni bütün kusurlardan tenzih ederim! Senden başka ilâh yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni senâ edecek gücüm yoktur. Sen seni senâ ettiğin gibisin.
Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Ğafûr! Ya Şekûr! Kendi hakkında yâd ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan (Kur’an’ın) ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana-babamı, üstadım Bediüzzaman Said Nursi’yi, Risale-i Nur talebelerini, bütün ölü-diri erkek-kadın tüm mü’minleri ve müslümanları mağfiret eyle, günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek şekilde merhamet et, ihtiyaçlarımızı gider. Dünya ve âhirette istediklerimizi ver. Dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehidlik, keramet ve müjde ile biten hüsn-ü hâtime=güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed(S.A.V.)’e ehil ve müstehak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize, ne de başka bir mahlûkatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle, görünmez dayanaklarınla bizi koru! Ey celal ve ikram sahibi!
Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların âfetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı ve saire âfetlerden uzak eyle. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve âhirette selamet, âfiyet, rızık ve hayır nasip eyle! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Salât, salâvat ve dualarımız Efendimiz
Hz.muhammed(S.A.V.)’in O’nun âl ve ashabının tamamının üzerine olsun.
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Âmin.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.