ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Cevşen-ül Kebir 41-50 Bablar

41-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ğâfir-Yâ Sâtir-Yâ Kâhir-Yâ Kâdir-Yâ Nâzır-Yâ Fâtır-Yâ Şâkir-Yâ Zâkir-Yâ Nâsır-Yâ Câbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
42-
Yâ Men hüve fil berri vel bahri sebîlüh
Yâ Men hüve fil âfâkı âyâtüh
Yâ Men hüve fil âyâti bürhânüh
Yâ Men hüve fil memâti kudratüh
Yâ Men hüve fil kubûri ızzetüh
Yâ Men hüve fil kıyâmeti milketüh
Yâ Men hüve fil hısâbi heybetüh
Yâ Men hüve fil mîzânü kadâüh
Yâ Men hüve fil cenneti rahmetüh
Yâ Men hüve finnâri azâbüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
43-
Yâ Men hüve ileyhi yehrabül hâifûn
Yâ Men hüve ileyhi yefzeul müznibûn
Yâ Men hüve ileyhi yaksıdül münîbûn
Yâ Men hüve ileyhi yelceül âsûn
Yâ Men hüve ileyhi yerğabüz zâhidûn
Yâ Men hüve fîhi yatmeul hâtıûn
Yâ Men hüve yeste’nisü bihil mürîdûn
Yâ Men hüve yeftehıru bihil muhsinûn
Yâ Men hüve aleyhi yetevekkelül mütevekkilûn
Yâ Men hüve yeskünü bihil mûkınûn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

44-
Yâ Akrabe min külli Karîb
Yâ Ehabbe min külli Habîb
Yâ A’zame min külli Azîm
Yâ Eazze min külli Azîz
Yâ Akvâ min külli Kaviyy
Yâ Ağnâ min külli Ğaniyy
Yâ Ecvede min külli Cevâd
Yâ Er’efe min külli Raûf
Yâ Erhame min külli Rahîm
Yâ Ecelle min külli Celîl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
45-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Karîb-Yâ Rakîb-Yâ Habîb-
Yâ Mücîb-Yâ Hasîb-Yâ Tabîb-Yâ Basîr-Yâ Habîr-Yâ Münîr-Yâ Mübîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
46-
Yâ Ğâliben ğayra mağlûb
Yâ Sânian ğayra masnû’
Yâ Hâlikan ğayra mahlûk
Yâ Mâliken ğayra memlûk
Yâ Kâhiran ğayra makhûr
Yâ Râfian ğayra merfû’
Yâ Hâfizan ğayra mahfûz
Yâ Nâsıran ğayra mansûr
Yâ Şâhiden ğayra ğâib
Yâ Karîben ğayra baîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

47-
Yâ Nûran nûr
Yâ Münevviran nûr
Yâ Musavviran nûr
Yâ Hâlıkan nûr
Yâ Mukaddiran nûr
Yâ Müdebbiran nûr
Yâ Nûran kable külli nûr
Yâ Nûran ba’de külli nûr
Yâ Nûran fevka külli nûr
Yâ Nûran leyse mislehû nûr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
48-
Yâ Men atâühû şerîf
Yâ Men fı’lühû latîf
Yâ Men lutfühû mukîm
Yâ Men ıhsânühû kadîm
Yâ Men kavlühû hakk
Yâ Men va’dühû sıdk
Yâ Men afvühû fadl
Yâ Men azâbühû adl
Yâ Men zikruhû hulv
Yâ Men ünsühû lezîz
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
49-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Münevvil-Yâ Müfassıl-
Yâ Mübeddil-Yâ Müsehhil-Yâ Müzellil-Yâ Münezzil-
Yâ Muhavvil-Yâ Mücemmil-Yâ Mükemmil-Yâ Müfaddıl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

50-
Yâ Men yerâ ve lâ yürâ
Yâ Men yahlüku ve lâ yuhlak
Yâ Men yehdî ve lâ yühdâ
Yâ Men yuhyî ve lâ yuhyâ
Yâ Men yut’ımü ve lâ yut’am
Yâ Men yücîru ve lâ yücâr
Yâ Men yakdî ve lâ yukdâ aleyh
Yâ Men yahkümü ve lâ yuhkemü aleyh
Yâ Men lem yelid ve lem yûled
Ve Lem yekün lehû küfüven ehad
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (41–50 ARASI)
41-
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,
2-Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
4-Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
5-Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,
6-Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükâfat veren Şâkir,
8-Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,
9-Ey dostlarına yardım eden Nâsır,
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
42-
1-Ey karada ve denizde yolu olan,
2-Ey dış âlemde âyetleri bulunan,
3-Ey âyetlerinde delili olan,
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
5-Ey kabirlerde izzeti olan,
6-Ey kıyamette saltanatı olan,
7-Ey hesapta heybeti olan,
8-Ey mizanda hükmü olan,
9-Ey Cennette rahmeti olan,
10-Ey ateşte azabı olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
43-
1-Ey korkanların kendisine kaçtığı,
2-Ey günahkârların kendisine sığındığı,
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
5-Ey zâhidlerin kendisine rağbet ettiği,
6-Ey hatalıların kendisinden ümit beslediği,
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
10-Ey kuvvetli iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
44-
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kuvvetli,
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
8-Ey bütün şefkatlilerden daha şefkatli,
9-Ey bütün merhametlilerden daha merhametli,
10-Ey bütün yücelerden daha yüce,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
45-
1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb,
2-Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
8-Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
46-
1- Ey mağlup olmayan galib,
2-Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
3-Ey mahlûk olmayan yaratıcı,
4-Ey sahip olunamayan mülk sahibi,
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,
6-Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,
7-Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,
8-Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,
9-Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,
10-Ey uzak olmayan yakın,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
47-
1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
48-
1- Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,
2-Ey fiili latif ve ince olan,
3-Ey lütfu daimî olan,
4-Ey ihsanı ezelî olan,
5-Ey sözü hak olan,
6-Ey vaadi doğru olan,
7-Ey affı fazla olan,
8-Ey azabı adalet olan,
9-Ey zikri tatlı olan,
10-Ey dostluğu lezzetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
49-
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Müfassıl,
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
7-Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden Mühavvil,
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
10-Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
50-
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
8-Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilemeyen,
9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
10-Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.