Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ekim 2022
Beğen 2

İshak Danış-Cevşenül Kebir 91-100 Bablar

91-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâşif-Yâ Fâric-Yâ Fâtih-Yâ Nâsır-Yâ Dâmin-Yâ Âmir-Yâ Nâhî-Yâ Racâ-Yâ Murtecâ-
Yâ Azîmer racâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
92-
Yâ Muîned duafâ’
Yâ Kenzel fükarâ’
Yâ Sâhıbel ğurabâ’
Yâ Nâsıral evliyâ’
Yâ Kâhiral a’dâ’
Yâ Râfias semâ’
Yâ Kâşifel belâ’
Yâ Enîsel evliyâ’
Yâ Habîbel etkıyâ’
Yâ İlâhel eğniyâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
93-
Yâ Evvele külli şey’in ve âhırah
Yâ İlâhe külli şey’in ve sâniah
Yâ Râzıka külli şey’in ve hâlıkah
Yâ Fâtıra külli şey’in ve melîkeh
Yâ Kâbıda külli şey’in ve bâsitah
Yâ Mübdie külli şey’in ve muîdeh
Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mukaddirah
Yâ Murabbiye külli şey’in ve müdebbirah
Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
94-
Yâ Hayra zâkirin ve mezkûr
Yâ Hayra şâkirin ve meşkûr
Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
Yâ Hayra şâhidin ve meşhûd
Yâ Hayra dâın ve med’uvv
Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
Yâ Hayra mûnisin ve enîs
Yâ Hayra sâhıbin ve celîs
Yâ Hayra maksûdin ve Matlûb
Yâ Hayra habîbin ve mahbûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
95-
Yâ Men hüve limen deâhü mücîb
Yâ Men hüve limen atâahû habîb
Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
Yâ Men hüve bimen erâdehû alîm
Yâ Men hüve limen racâhü kerîm
Yâ Men hüve bimen asâhü halîm
Yâ Men hüve fî hılmihî hakîm
Yâ Men hüve fî hukmihî azîm
Yâ Men hüve fî azametihî rahîm
Yâ Men hüve fî ıhsânihî kadîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
96-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Müsebbib-Yâ Mukarrib-
Yâ Muakkıb-Yâ Mukallib-Yâ Mukaddir-Yâ Mürattib-Yâ Mürağğib-Yâ Müzekkir-Yâ Mükevvin-Yâ Mütekebbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

97-
Yâ Men lâ yüşğılühû sem’un an sem’
Yâ Men lâ yemneuhû fı’lün an fı’l
Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavl
Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün an süâl
Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhul mülıhhîn
Yâ Men şeraha bil islâmi sudûral mü’minîn
Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbel muhbitîn
Yâ Men lâ yeğîbü an kulûbil müştâkîn
Yâ Men hüve ğâyetü mürâdil mürîdîn
Yâ Men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil âlemîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
98-
Yâ Men hüve ılmühû sâbık
Yâ Men hüve va’dühû sâdık
Yâ Men hüve lutfühû zâhir
Yâ Men hüve emruhû ğâlib
Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
Yâ Men hüve kadâühû kâin
Yâ Men hüve kur’ânühû mecîd
Yâ Men hüve mülkühû kadîm
Yâ Men hüve fadlühû mukîm
Yâ Men hüve arşühû azîm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
99-
Yâ Rabbel erbâb
Yâ Müfettihal ebvâb
Yâ Müsebbibel esbâb
Yâ Mu’tıyes sevâb
Yâ Mülhimes savâb
Yâ Münşies sehâb
Yâ Şedîdel ıkâb
Yâ Serîal hısâb
Yâ Men lehül iyâb
Yâ Ğafûru yâ tevvâb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
100-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Rabbenâ-Yâ İlâhenâ-
Yâ Seyyidenâ-Yâ Mevlânâ-Yâ Nâsıranâ-Yâ Hâfizanâ-Yâ Kâdiranâ-Yâ Râzikanâ-Yâ Delîlenâ-Yâ Muğîsenâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (91-100 ARASI)
91-
1-Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,
2-Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,
4-Ey kullarına yardım eden Nâsir,
5-Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,
6-Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,
7-Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhi,
8-Ey kullarının ümidi olan Recâ,
9-Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmür Recâ
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
92-
1-Ey zayıfların yardımcısı,
2-Ey fakirlerin hazinesi,
3-Ey gariplerin sahibi,
4-Ey dostların yardımcısı,
5-Ey düşmanların kahredicisi,
6-Ey gökleri yükselten,
7-Ey belaları kaldıran,
8-Ey dostların can yoldaşı,
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10-Ey zenginlerin ma’budu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
93-
1-Ey her şeyin evveli ve âhiri,
2-Ey her şeyin ilâhı ve sanatkârı,
3-Ey her şeyin râzıkı ve hâlıkı,
4-Ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı,
5-Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
6-Ey her şeyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7-Ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8-Ey her şeyi terbiye ve idare eden,
9-Ey her şeyi döndüren ve değiştiren,
10-Ey her şeyi dirilten ve öldüren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
94-
1-Ey yâd edenlerin ve yâd edilenlerin en hayırlısı,
2-Ey şükrü kabul edenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı,
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı,
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayırlısı,
5-Ey çağıranların ve çağrılanların en hayırlısı,
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı,
7-Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
8-Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı,
9-Ey bütün maksud ve matlubların en hayırlısı,
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
95-
1-Ey kendisini çağıranlara cevap veren,
2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
3-Ey kendisini sevenlere yakın olan,
4-Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6-Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,
7-Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,
8-Ey hükmünde büyük olan,
9-Ey azametinde merhametli olan,
10-Ey ikram ve ihsanında kadim olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
96-
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2-Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
3-Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkıb,
4-Ey kullarının kalblerini halden hale değiştiren Mukallib,
5-Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6-Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
7-Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib.
8-Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
9-Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
97-
1-Ey bir işitme, kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
2-Ey kendisi için bir iş diğer bir işe mani olmayan,
3-Ey bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan,
4-Ey kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5-Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genişleten,
7-Ey zikriyle mütevazı ve huşu sahiplerinin kalplerini hoş eden,
8-Ey kendisine iştiyak duyanların kalblerinden kaybolmayan,
9-Ey kendisini arzulayanların son arzusu,
10-Ey âlemde hiçbir şey kendisine gizli olmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
98-
1-Ey her şeyi var olmadan bilen,
2-Ey vaadi doğru olan,
3-Ey lütfu açık olan,
4-Ey emri üstün ve galip olan,
5-Ey kitabı ve kanunu sağlam olan,
6-Ey kaza ve hükmü var olan,
7-Ey Kur’anı yüce olan,
8-Ey saltanatı ve mülkü ebedî olan,
9-Ey fazl ü keremi daimî olan,
10-Ey Arşı büyük olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
99-
1-Ey rablık iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2-Ey bütün kapıları açan,
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4-Ey sevapları veren,
5-Ey doğruları ilham eden,
6-Ey bulutları yoktan yaratan,
7-Ey azab ve ikâbı şiddetli olan,
8-Ey hesabı süratli gören,
9-Ey dönüş kendisine olan,
10-Ey bağışlayan ve tövbeleri kabul eden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
100-
1-Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
2-Ey İlâhımız,
3-Ey Seyyidimiz, efendimiz
4-Ey Mevlâmız, sahibimiz
5-Ey Yardımcımız,
6-Ey Koruyucumuz,
7-Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
8-Ey Razıkımız, rızık verenimiz
9-Ey Delilimiz, yol göstericimiz
10-Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.