Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ekim 2022
Beğen 2

İshak Danış-Cevşenül Kebir 51-60 Bablar

51-
Yâ Nı’mel Habîb
Yâ Nı’met Tabîb
Yâ Nı’mel Hasîb
Yâ Nı’mel Karîb
Yâ Nı’mer Rakîb
Yâ Nı’mel Mücîb
Yâ Nı’mel Enîs
Yâ Nı’mel Vekîl
Yâ Nı’mel Mevlâ
Yâ Nı’men Nasîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
52-
Yâ Sürûral ârifîn
Yâ Enîsel mürîdîn
Yâ Muğîsel müştâkîn
Yâ Habîbet tevvâbîn
Yâ Râzıkal mükıllîn
Yâ Racâel müznibîn
Yâ Kâşifel mekrûbîn
Yâ Müneffisen anil mağmûmîn
Yâ Müferricen anil mahzûnîn
Yâ İlâhel evvelîne vel âhırîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
53-
Yâ Rabbel cenneti vennâr
Yâ Rabben nebiyyîne vel ahyâr
Yâ Rabbes sıddîkîne vel ebrâr
Yâ Rabbes sığâri vel kibâr
Yâ Rabbel hubûbi vel esmâr
Yâ Rabbel enhâri vel eşcâr
Yâ Rabbes sahârâ vel kıfâr
Yâ Rabbel abîdi vel ahrâr
Yâ Rabbel ı’lâni vel isrâr
Yâ Rabbel leyli vennehâr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
54-
Yâ Men lehıka fî külli şey’in ılmüh
Yâ Men nefeze bikülli şey’in besaruh
Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
Yâ Men lâ yuhsıl ıbâdü na’mâeh
Yâ Men lâ teblüğul halâiku şükreh
Yâ Men lâ tüdrikül efhâmü celâleh
Yâ Men lâ tenâlül evhâmü künheh
Yâ Menil azametü vel kibriyâü ridâüh
Yâ Menil heybetü vessultânü behâüh
Yâ Men teazzeze bil ızzi bekâüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
55-
Yâ Men lehül meselül a’lâ
Yâ Men lehüs sıfâtül ulâ
Yâ Men lehül âhıratü vel ûlâ
Yâ Men lehül cennetül me’vâ
Yâ Men lehün nâru vellezâ
Yâ Men lehül âyâtül kübrâ
Yâ Men lehül esmâül husnâ
Yâ Men lehül hukmü vel kadâ’
Yâ Men lehüs semâvâtül ulâ
Yâ Men lehül arşü vesserâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
56-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Afüvv-Yâ Ğafûr-Yâ Vedûd-
Yâ Şekûr-Yâ Sabûr-Yâ Raûf-Yâ Atûf-Yâ Kuddûs-Yâ Hayy-Yâ Kayyûm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
57-
Yâ Men hüve fissemâi azametüh
Yâ Men hüve fil ardı âyâtüh
Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
Yâ Men hüve fil bihâri acâibüh
Yâ Men yebdeül halka sümme yuîdüh
Yâ Men hüve fil cibâli hazâinüh
Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
Yâ Men ileyhi yürceul emru küllüh
Yâ Men zahera fî külli şey’in lutfüh
Yâ Men yüarrifül halâika kudrateh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
58-
Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
Yâ Şefîa men lâ şefîa leh
Yâ Müğîse men lâ müğîse leh
Yâ Delîle men lâ delîle leh
Yâ Kâide men lâ kâide leh
Yâ Râhıme men lâ râhıme leh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

59-
Yâ Kâfiye menis tekfâh
Yâ Hâdiye menis tehdâh
Yâ Kâliye menis teklâh
Yâ Dâıye menis ted’âh
Yâ Şâfiye menis teşfâh
Yâ Kâdıye menis takdâh
Yâ Muğniye menis teğnâh
Yâ Mûfiye menis tevfâh
Yâ Mukavviye menis takvâh
Yâ Veliyye menis tevlâh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
60-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Evvel-Yâ Âhir-Yâ Zâhir-Yâ Bâtın-Yâ Hâlık-Yâ Râzık-Yâ Sâdık-Yâ Sâbık-Yâ Sâık-Yâ Fâlık
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

51-
1-Ey en güzel Sevgili,
2-Ey en güzel Tabib,
3-Ey en güzel Hesap Gören,
4-Ey en güzel Yakin,
5-Ey en güzel Gözetleyici,
6-Ey en güzel Cevap veren,
7-Ey en güzel Dost,
8-Ey en güzel Vekil,
9-Ey en güzel Efendi,
10-Ey en güzel yardımcı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
52-
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
3-Ey kendisine müştak olanların imdadına koşan,
4-Ey tövbekârların sevgilisi,
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6-Ey günahkârların ümidi,
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8-Ey gamlılara nefes aldıran,
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10-Ey evvelkilerin ve sonrakilerin ilâhı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
53-
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2-Ey Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
54-
1- Ey ilmi her şeye ulasan,
2-Ey görmesi her şeye nüfuz eden,
3-Ey kudreti her şeye kavuşan,
4-Ey nimetleri sayılamayan,
5-Ey mahlûkatın gerçek şükrüne erişemediği,
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10-Ey bekası izzetle izzetlenen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
55-
1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4-Ey cennetül me’vanın sahibi,
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6-Ey en büyük ayetler sahibi,
7-Ey en güzel isimler sahibi,
8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
9-Ey yüce göklerin sahibi,
10-Ey arş ve yerin sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
56-
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
3-Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
8-Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
57-
1-Ey semada=gökte azameti görülen,
2-Ey yerde ayetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5-Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8-Ey bütün işler kendisine dönen,
9-Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
10-Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
58-
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların cevap vereni,
4-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6-Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi,
7-Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı, imdad edicisi,
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
59-
1-Ey kendisini her şeye bedel yeter görenlere yeter olan,
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9-Ey kendisinden kuvvet ve güç isteyenlere kuvvet veren,
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
60-
1-Ey her şeyden önce olan Evvel,
2-Ey her şeyden sonra olan Âhir,
3-Ey varlığı apaçık görünen Zâhir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
6-Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Fâlık,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.