ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

İshak Danış-Cevşenül Kebir 31-40 Bablar

31-
Yâ Kerîmes safh
Yâ Azîmel menn
Yâ Kesîral hayr
Yâ Kadîmel fadl
Yâ Latîfes sun’
Yâ Dâimel lutf
Yâ Nâfisel kerb
Yâ Kâşifed durr
Yâ Mâlikel mülk
Yâ Kâdıyen bil hakk
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
32-
Yâ Azîzen lâ yudâm
Yâ Latîfen lâ yürâm
Yâ Rakîben lâ yenâm
Yâ Kâimen lâ yefût
Yâ Hayyen lâ yemût
Yâ Meliken lâ yezûl
Yâ Bâkıyen lâ yefnâ
Yâ Âlimen lâ yechel
Yâ Sameden lâ yut’am
Yâ Kaviyyen lâ yud’af
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
33-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Vâhid-Yâ Vâcid-Yâ Şâhid-
Yâ Mâcid-Yâ Râşid-Yâ Bâıs-Yâ Vâris-Yâ Dârr-Yâ Nâfi’-
Yâ Hâdî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
34-
Yâ A’zame min külli Azîm
Yâ Ekrame min külli Kerîm
Yâ Erhame min külli Rahîm
Yâ Ahkeme min külli Hakîm
Yâ A’leme min külli Alîm
Yâ Akdeme min külli Kadîm
Yâ Ekbera min külli Kebîr
Yâ Ecelle min külli Celîl
Yâ Eazze min külli Azîz
Yâ Eltafe min külli Latîf
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
35-
Yâ Men hüve fî ahdihî Vefiyy
Yâ Men hüve fî vefâihî Kaviyy
Yâ Men hüve fî kuvvetihî Aliyy
Yâ Men hüve fî ulüvvihî Karîb
Yâ Men hüve fî kurbihî Latîf
Yâ Men hüve fî lutfihî Şerîf
Yâ Men hüve fî şerafihî Azîz
Yâ Men hüve fî ızzetihî Azîm
Yâ Men hüve fî azametihî Mecîd
Yâ Men hüve fî mecdihî Hamîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
36-
Yâ Men hüve küllü şey’in hâdıun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in mevcûdün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiun leh
Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
Yâ Men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
37-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâfî-Yâ Vâfî-Yâ Şâfî-Yâ Muâfî-Yâ Âlî-Yâ Dâî-Yâ Râdî-Yâ Kâdî-Yâ Bâkî-Yâ Hâdî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
38-
Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
Yâ Men lâ mefzea illâ ileyh
Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
Yâ Men lâ yütevekkelü illâ aleyh
Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
Yâ Men lâ yu’bedü illâ iyyâh
Yâ Men lâ yüsteânü illâ minh
Yâ Men lâ havle ve lâ kuvvete illâ bih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
39-
Yâ Hayral merhûbîn
Yâ Hayral matlûbîn
Yâ Hayral merğûbîn
Yâ Hayral mes’ûlîn
Yâ Hayral maksûdîn
Yâ Hayral mezkûrîn
Yâ Hayral meşkûrîn
Yâ Hayral mahbûbîn
Yâ Hayral münzilîn
Yâ Hayral müste’nisîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.
40-
Yâ Men hüve halaka fesevvâ
Yâ Men hüve kaddera fehedâ
Yâ Men hüve yekşifül belvâ
Yâ Men hüve yesmeun necvâ
Yâ Men hüve yünkızül ğarkâ
Yâ Men hüve yüncil helkâ
Yâ Men hüve yeşfil merdâ
Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
Yâ Men hüve adhake ve ebkâ
Yâ Men hüve edalle ve ehdâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Ecirnâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (31-40 ARASI)
31-
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan,
3-Ey hayrı çok olan
4-Ey fazlı köklü olan,
5-Ey sanatı güzel olan,
6-Ey lütfu daim olan,
7-Ey sıkıntıyı gideren,
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi,
10-Ey hak ile hükmeden,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
32-
1-Ey mağlup edilmeyen Azîz,
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latîf,
3-Ey uyumayan gözetleyici,
4-Ey yok olmayan Mevcûd,
5-Ey ölmeyen Hayy,
6-Ey yok olmayan Melik,
7-Ey fena bulmayan Bâkî,
8-Ey cehalet arız olmayan Âlim,
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
33-
1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
2-Ey istediğini bulan Vâcid,
3-Ey her yerde hazır ve nazir olan Şâhid,
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,
10-Ey kullarına hidayet veren Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
34-
1-Ey mağlup edilemeyen, bütün azimlerden daha Azîm,
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,
5-Ey bütün âlimlerden daha Alîm,
6-Ey bütün zamanları aşan Kadîm,
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
8-Ey bütün yücelerden daha Celîl,
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latîf,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
35-
1-Ey sözünü yerine getiren, ahdinde vefalı,
2-Ey sözünü yerine getirirken acze düşmeyen, vefasında kuvvetli,
3-Ey kuvvetinde yüce,
4-Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan,
5-Ey yakınlığıyla beraber latif olan,
6-Ey lütfunda şeref sahibi olan şerif,
7-Ey şerefinde izzet sahibi olan aziz,
8-Ey izzetinde büyük olan azim,
9-Ey azametinde, büyüklüğünde ikram sahibi mecid,
10-Ey yüceliğinde övülen Hamid,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
36-
1-Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,
2-Ey her şey kendisi için var olan,
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
7-Ey her şey onunla ayakta olan,
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
37-
1- Ey kullarına yeten Kâfi,
2-Ey her türlü derde deva veren Şâfî,
3-Ey vaadinde duran Vâfî,
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî,
5-Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî,
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Râdî,
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî,
9-Ey varlığının sonu olmayan Bâki,
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
38-
1-Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
5-Ey kendisinden başka maksud, gaye olmayan,
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
7-Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
39-
1-Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
2-Ey matlubların, taleb edilenlerin en hayırlısı,
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
40-
1- Ey yaratıp düzene koyan,
2-Ey takdir edip hedefe götüren,
3-Ey belayı kaldıran,
4-Ey gizli yakarışı işiten,
5-Ey batmışı kurtaran,
6-Ey helak olana necat veren,
7-Ey hastaya şifa veren,
8-Ey öldüren ve dirilten,
9-Ey güldüren ve ağlatan,
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.