Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Ekim 2022
Beğen 2

İshak Danış-Cevşenül Kebir 71-80 Bablar

71-
Yâ Rabbel âlemîn
Yâ Mâlike yevmiddîn
Yâ Men yühıbbüs sâbirîn
Yâ Men yühıbbüt tevvâbîn
Yâ Men yühıbbül mütetahhirîn
Yâ Men yühıbbül muhsinîn
Yâ Men hüve hayrun nâsırîn
Yâ Men hüve hayrul fâsılîn
Yâ Men hüve hayruş şâkirîn
Yâ Men hüve a’lemü bil müfsidîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
72-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mübdi’-Yâ Muîd-Yâ Hafîz-
Yâ Muhît-Yâ Hamîd-Yâ Mecîd-Yâ Mukît-Yâ Müğîs-
Yâ Müızz-Yâ Müzill
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
73-
Yâ Men hüve ehadün bilâ dıdd
Yâ Men hüve ferdün bilâ nidd
Yâ Men hüve samedün bilâ ayb
Yâ Men hüve vitrun bilâ şef’
Yâ Men hüve rabbün bilâ vezîr
Yâ Men hüve ğaniyyün bilâ fakr
Yâ Men hüve sultânün bilâ azl
Yâ Men hüve melîkün bilâ acz
Yâ Men hüve mevcûdün bilâ misl
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

74-
Yâ Men hüve zikruhû şerafün lizzâkirîn
Yâ Men hüve şükruhû fevzün lişşâkirîn
Yâ Men hüve hamdühû fahrun lil hâmidîn
Yâ Men hüve tâatühû necâtün lil mütîîn
Yâ Men hüve bâbühû meftûhun littâlibîn
Yâ Men hüve sebîlühû vâdıhun lil mü’minîn
Yâ Men hüve âyâtühû bürhânün linnâzırîn
Yâ Men hüve kitâbühû tezkiratün lil mûkınîn
Yâ Men hüve afvühû melceün lil müznibîn
Yâ Men hüve rahmetühû karîbün lil muhsinîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
75-
Yâ Men tebârakesmüh
Yâ Men teâlâ ceddüh
Yâ Men celle senâüh
Yâ Men lâ ilâhe ğayruh
Yâ Men tekaddeset esmâüh
Yâ Men yedûmü bekâüh
Yâ Menil azametü behâüh
Yâ Menil kibriyâü ridâüh
Yâ Men lâ yuhsâ âlâüh
Yâ Men lâ yüaddü na’mâüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
76-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Muîn-Yâ Mübîn-Yâ Emîn-
Yâ Mekîn-Yâ Metîn-Yâ Şedîd-Yâ Şehîd-Yâ Raşîd-Yâ Hamîd-Yâ Mecîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

77-
Yâ Zel arşil mecîd
Yâ Zel kavlis sedîd
Yâ Zel fadlir raşîd
Yâ Zel batşiş şedîd
Yâ Zel va’dil vaîd
Yâ Karîben ğayra baîd
Yâ Men hüvel veliyyül hamîd
Yâ Men hüve alâ külli şey’in şehîd
Yâ Men hüve leyse bi zallâmin lil abîd
Yâ Men hüve akrabü ileyhi min hablil verîd
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

78-
Yâ Men lâ şerîkelehû ve lâ vezîr
Yâ Men lâ şebîhelehû ve lâ nazîr
Yâ Hâlıkaş şemsi vel kameril münîr
Yâ Muğniyel bâisil fakîr
Yâ Râzıkat tıflis sağîr
Yâ Râhımeş şeyhıl kebîr
Yâ Ismetel hâifil müstecîr
Yâ Men hüve bi ıbâdihî basîr
Yâ Men hüve bi havâicil ıbâdi habîr
Yâ Men hüve alâ külli şey’in kadîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
79-
Yâ Zel cûdi venniam
Yâ Zel fadli vel keram
Yâ Zel be’si vennikam
Yâ Hâlıkal levhı vel kalem
Yâ Bâriez zerri vennesem
Yâ Mülhimel arabi vel acem
Yâ Kâşifed durri vel elem
Yâ Âlimes sirri vel himem
Yâ Men lehül beytü vel haram
Yâ Men yahlükul eşyâe minel adem
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

80-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Âdil-Yâ Kâbil-Yâ Fâdıl-Yâ Fâıl-Yâ Kâfil-Yâ Câıl-Yâ Kâmil-Yâ Fâtır-Yâ Tâlib-Yâ Matlûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (71-80 ARASI)
71-
1-Ey âlemlerin Rabbi,
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
3-Ey sabredenleri seven,
4-Ey tevbe edenleri seven,
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6-Ey Allah’ı görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
72-
1-Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2-Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
3-Ey herşeyi muhafaza eden Hafîz,
4-Ey herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
5-Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
6-Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
7-Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugîs,
9-Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
10-Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
73-
1-Ey zıddı olmayan Ehad,
2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
5-Ey veziri bulunmayan Rab,
6-Ey fakirliği bulunmayan Gani,
7-Ey azledilemeyen Sultan,
8-Ey acizlikten münezzeh olan Melik,
9-Ey benzeri olmayan Mevcud,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
74-
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
2-Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kazanç olan,
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4-Ey taati, kendisine itaat edenlere kurtuluş olan,
5-Ey kapısı kendisini arayanlara açık olan,
6-Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,
7-Ey ayetleri bakanlar ve ibret alanlar için kesin delil olan,
8-Ey kitabi kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
9-Ey affı günahkârlar için sığınak olan,
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
75-
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2-Ey şan ve makamı yüksek olan,
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4-Ey kendisinden başka ilah olmayan,
5-Ey isimleri mukaddes olan,
6-Ey bekası devam eden,
7-Ey büyüklük, azamet, baha ve kadri olan,
8-Ey büyüklük ve kibriyâyı kendisine perde yapan,
9-Ey gizli nimetleri, ihsanları grup grup bile sayılamayacak kadar çok olan,
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
76-
1-Ey kullarına yardım eden Muîn,
2-Ey açıklanması gereken herşeyi beyan eden Mübîn,
3-Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
4-Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
5-Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metîn,
6-Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedîd,
7-Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
10-Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
77-
1-Ey yüce arşın sahibi,
2-Ey dosdoğru sözün sahibi,
3-Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
4-Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
6-Ey uzak olmayan yakin,
7-Ey en fazla övgüye layık olan dost,
8-Ey herşeyi müşahedesi altında tutan,
9-Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
10-Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
78-
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3-Ey güneş ve nurlu ayı yaratan
4-Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
5-Ey küçük yavrulara rızık veren,
6-Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
7-Ey korku içinde kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
8-Ey kullarının her halini gören,
9-Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
10-Ey her şeye gücü yeten,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
79-
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2-Ey fazl ve kerem sahibi,
3-Ey şiddetli bela, intikam ve çetin azaplar sahibi,
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5-Ey zerreyi, hoş rüzgârları ve nefesleri yaratan,
6-Ey bütün kullarına ilhamda bulunan,
7-Ey zarar ve elemi gideren,
8-Ey gizli sır ve kaygıları bilen,
9-Ey Kâbe-i Muazzama ve Harem-i Şerifin sahibi,
10-Ey eşyayı yoktan yaratan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
80-
1-Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
2-Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
3-Ey her şeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
4-Ey her isin hakiki yapıcısı olan Fâil,
5-Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
6-Ey herşeyi meydana getiren Câil,
7-Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
8-Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fâtır,
9-Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
10-Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.