ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 1

İshak Danış-Cevşenül Kebir 61-70 Bablar

61-
Yâ Men yükallibül leyle vennehâr
Yâ Men halekaz zulümâti vennûr
Yâ Men cealez zılle vel harûr
Yâ Men sehharaş şemse vel kamer
Yâ Men halekal mevte vel hayâh
Yâ Men lehül halku vel emr
Yâ Men lem yettehız sâhıbeten ve lâ veledâ
Yâ Men lem yekün lehû şerîkün fil mülk
Yâ Men lem yekün lehû veliyyün minez züll
Yâ Men lehül havlü vel kuvveh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
62-
Yâ Men ya’lemü mürâdel mürîdîn
Yâ Men yemlikü havâices sâilîn
Yâ Men yesmeu enînel vâlihîn
Yâ Men yerâ bükâel hâifîn
Yâ Men ya’lemü damîras sâmitîn
Yâ Men yerâ nedemen nâdimîn
Yâ Men yakbelü uzret tâibîn
Yâ Men lâ yuslihu amelel müfsidîn
Yâ Men lâ yudîu ecral muhsinîn
Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbil ârifîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
63-
Yâ Dâimel bekâ’
Yâ Ğâfiral hatâ’
Yâ Sâmiad duâ’
Yâ Vâsial atâ’
Yâ Râfias semâ’
Yâ Kâşifel belâ’
Yâ Azîmes senâ’
Yâ Kadîmes senâ’
Yâ Kesîral vefâ’
Yâ Şerîfel cezâ’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
64-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Ğaffâr-Yâ Settâr-Yâ Kahhâr-
Yâ Cebbâr-Yâ Sabbâr-Yâ Razzâk-Yâ Fettâh-Yâ Allâm-
Yâ Vehhâb-Yâ Tevvâb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
65-
Yâ Men halekanî ve sevvânî
Yâ Men razekanî ve rabbânî
Yâ Men et’amenî ve sekânî
Yâ Men karrabenî ve ednânî
Yâ Men asamenî ve kefânî
Yâ Men hafizanî ve kelânî
Yâ Men veffekanî ve hedânî
Yâ Men eazzenî ve eğnânî
Yâ Men emâtenî ve ahyânî
Yâ Men ânesenî ve âvânî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
66-
Yâ Men yuhıkkul hakka bi kelimâtih
Yâ Men lâ muakkıbe li hukmih
Yâ Men lâ râdde li kadâih
Yâ Men yehûlü beynel mer’i ve kalbih
Yâ Men yakbelüt tevbete an ıbâdih
Yâ Men lâ tenfeuş şefâatü illâ biiznih
Yâ Menis semâvâtü matviyyâtün biyemînih
Yâ Men hüve a’lemü bimen dalle an sebîlih
Yâ Men yüsebbihur ra’du bihamdihî vel melâiketü min hîfetih
Yâ Men yürsilür riyâha büşran beyne yedey rahmetih
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
67-
Yâ Men cealel erda mihâdâ
Yâ Men cealel cibâle evtâdâ
Yâ Men cealeş şemse sirâcâ
Yâ Men cealel kamera nûrâ
Yâ Men cealel leyle libâsâ
Yâ Men cealen nehâra meâşâ
Yâ Men cealen nevme sübâtâ
Yâ Men ceales semâe binââ
Yâ Men cealel eşyâe ezvâcâ
Yâ Men cealen nâra mirsâdâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
68-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Şefî’-Yâ Semî’-Yâ Rafî’-
Yâ Menî’-Yâ Bedî’-Yâ Serî’-Yâ Beşîr-Yâ Nezîr-Yâ Kadîr-
Yâ Muktedir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
69-
Yâ Hayyü kable külli hayy
Yâ Hayyü ba’de külli hayy
Yâ Hayyüllezî lâ yüşbihühû şey’
Yâ Hayyüllezî leyse kemislihî şey’
Yâ Hayyüllezî lâ yüşârikühû hayy
Yâ Hayyüllezî lâ yahtâcü ilâ hayy
Yâ Hayyüllezî yümîtü külle hayy
Yâ Hayyüllezî yerzüku külle hayy
Yâ Hayyüllezî yuhyil mevtâ
Yâ Hayyüllezî lâ yemût
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.
70-
Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
Yâ Men lehû nûrun lâ yutfâ
Yâ Men lehû senâün lâ yuhsâ
Yâ Men lehû nüûtün lâ tüğayyer
Yâ Men lehû niamün lâ tüadd
Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrek
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Neccinâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (61–70 ARASI)
61-
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4-Ey güneş ve ay’a boyun eğdiren,
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
62-
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6-Ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören,
7-Ey tövbekârların özrünü kabul eden,
8-Ey fesatçıların işini düzeltmeyen,
9-Ey iyilik yapanların mükâfatını zayi etmeyen,
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
63-
1-Ey bekası daim olan,
2-Ey hataları bağışlayan,
3-Ey duaları işiten,
4-Ey ihsanı geniş olan,
5-Ey gökleri yükselten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey medh ü senası büyük olan,
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9-Ey vefası çok olan,
10-Ey mükâfatı şerefli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
64-
1-Ey çok affeden Ğaffâr,
2-Ey bütün ayıpları örten Settâr,
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvâb,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
65-
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2-Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
3-Ey beni yedirip içiren,
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9-Ey beni öldürüp dirilten,
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
66-
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu gösteren,
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
9-Ey gök gürültüsünün hamd ederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10-Ey rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
67-
1-Ey yeri beşik yapan,
2-Ey dağları direk yapan,
3-Ey güneşi kandil kılan,
4-Ey ay’ı nur kılan,
5-Ey geceyi örtü yapan,
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7-Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,
8-Ey semayı bina kılan,
9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
10-Ey ateşi gözcü kılan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
68-
1-Ey gerçek şefaat sahibi Şefi’,
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi’,
3-Ey istediğini yükselten Rafi’,
4-Ey istediğini engelleyen Meni’,
5-Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi’,
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri’,
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezîr,
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
69-
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
70-
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9-Ey değişmez sıfatlar sahibi,
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.