ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Cevşen-ül Kebir 21-30 Bablar

20-
Yâ Fâricel hemm
Yâ Kâşifel ğamm
Yâ Ğâfiraz zenb
Yâ Kâbilet tevb
Yâ Hâlikal halk
Yâ Sâdikal va’d
Yâ Râzikat tıfl
Yâ Mûfiyel ahd
Yâ Âlimes sirr
Yâ Fâlikal habb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
21-
Fe es’elüke bi esmâike Yâ Aliyy-Yâ Vefiyy-Yâ Veliyy-
Yâ Ğaniyy-Yâ Meliyy-Yâ Zekiyy-Yâ Radiyy-Yâ Bediyy-
Yâ Hafiyy-Yâ Kaviyy
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
22-
Yâ Men ezheral cemîl
Yâ Men setera alel kabîh
Yâ Men lâ yüâhızü bil cerîmeh
Yâ Men lâ yehtiküs sitr
Yâ Azîmel afv
Yâ Hasenet tecâvüz
Yâ Vâsial mağfirah
Yâ Bâsital yedeyni birrahmeh
Yâ Sâhıbe külli necvâ
Yâ Müntehâ külli şekvâ
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
23-
Yâ Zen nı’metis sâbiğah
Yâ Zer rahmetil vâsiah
Yâ Zel hikmetil bâliğah
Yâ Zel kudratil kâmileh
Yâ Zel huccetil kâtıah
Yâ Zel kerâmetiz zâhirah
Yâ Zes sıfetil âliyeh
Yâ Zel ızzetid dâimeh
Yâ Zel kuvvetil metîneh
Yâ Zel minnetis sâbikah
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
24-
Yâ Ahkemel hâkimîn
Yâ A’delel âdilîn
Yâ Esdekas sâdikîn
Yâ Ezheraz zâhirîn
Yâ Etherat tâhirîn
Yâ Ahsenel hâlikîn
Yâ Esraal hâsibîn
Yâ Esmeas sâmiîn
Yâ Ekramel ekramîn
Yâ Erhamer râhimîn
Yâ Eşfeaş şâfiîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
25-
Yâ Bedîas semâvât
Yâ Câılez zulümât
Yâ Âlimel hafiyyât
Yâ Râhımel aberât
Yâ Sâtiral averât
Yâ Kâşifel beliyyât
Yâ Muhyiyel emvât
Yâ Dâıfel hasenât
Yâ Münzilel berakât
Yâ Şedîden nekamât
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
26-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Musavvir-Yâ Mukaddir-
Yâ Mutahhir-Yâ Münevvir-Yâ Mukaddim-Yâ Muahhir-
Yâ Müyessir-Yâ Münzir-Yâ Mübeşşir-Yâ Müdebbir
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallisnâ minennâr.
27-
Yâ Rabbel Beytil Harâm
Yâ Rabbeş şehril harâm
Yâ Rabbel Mescidil Harâm
Yâ Rabbel beledil harâm
Yâ Rabber rukni vel makâm
Yâ Rabbel meş’aril harâm
Yâ Rabbel hılli vel harâm
Yâ Rabben nûri vezzalâm
Yâ Rabbet tehıyyeti vesselâm
Yâ Rabbel celâli vel ikrâm
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
28-
Yâ Imâde men lâ ımâde leh
Yâ Senede men lâ senede leh
Yâ Zuhra men lâ zuhra leh
Yâ Ğıyâse men lâ ğıyâse leh
Yâ Hırze men lâ hırze leh
Yâ Fahra men lâ fahra leh
Yâ Izze men lâ ızze leh
Yâ Muîne men lâ muîne leh
Yâ Enîse men lâ enîse leh
Yâ Ğunyete men lâ ğunyete leh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
29-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Kâim-Yâ Dâim-Yâ Râhim-
Yâ Hâkim-Yâ Âlim-Yâ Âsım-Yâ Kâsım-Yâ Sâlim-Yâ Kâbıd-Yâ Bâsıt
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
30-
Yâ Âsıme menista’sameh
Yâ Râhıme menisterhameh
Yâ Nâsıra menistensarah
Yâ Hâfiza menistahfezah
Yâ Mükrime menistekrameh
Yâ Mürşide menisterşedeh
Yâ Muîne menisteâneh
Yâ Sarîha menistesrahah
Yâ Ğâfira menisteğferah
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (21–30 ARASI)
21-
1-Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
3-Ey müminlerin dostu olan Velî,
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî,
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Melî,
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zekî,
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Radî,
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî,
9-Ey şiddet-i zuhurundan gizlenen Hafî,
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
22-
1-Ey güzeli açığa çıkaran,
2-Ey çirkinin üzerini örten,
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan,
6-Ey günahkârları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
7-Ey mağfireti geniş olan,
8-Ey rahmeti bol veren,
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
10-Ey bütün şikâyetler kendisinde son bulan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
23-
1-Ey bol nimet sahibi,
2-Ey geniş rahmet sahibi,
3-Ey tam hikmet sahibi,
4-Ey kâmil kudret sahibi,
5-Ey kesin hüccet sahibi,
6-Ey açık ikram sahibi,
7-Ey yüce sıfat sahibi,
8-Ey daim izzet sahibi,
9-Ey metin kuvvet sahibi,
10-Ey geçmiş minnet sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
24-
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
2-Ey âdillerin en adaletlisi,
3-Ey doğruların en doğrusu,
4-Ey varlığı açık olanların en açığı,
5-Ey temiz olanların en temizi,
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
25-
1 Ey semaları yoktan yaratan,
2-Ey karanlıkları meydana getiren,
3-Ey gizlilikleri bilen,
4-Ey için için üzülenlere acıyan,
5-Ey utanılacak şeyleri örten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey ölüleri dirilten,
8-Ey sevapları kat kat yazan,
9-Ey bereketleri indiren,
10-Ey cezaları şiddetli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
26-
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayırlı isleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan, uyaran Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükâfatlarla müjdeleyen Mübeşşir,
10-Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
27-
1-Ey Beyt’ül-Haramın(Kâbe’nin) Rabbi,
2-Ey haram ayların sahibi,
3-Ey Mescidü’l Haramın Rabbi,
4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
6-Ey Meş’arü’l Haramın Rabbi,
7-Ey helal ve haramın Rabbi,
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
10-Ey celal ve ikramın Rabbi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
28-
1-Ey desteği olmayanların desteği,
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,
7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
9-Ey dostu olmayanların dostu,
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
29-
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,
2-Ey varlığının sonu olmayan Dâim,
3-Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,
4-Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,
5-Ey her şeyi bilen Âlim,
6-Ey yarattıklarını koruyan Âsım,
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kâsım,
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kâbıd,
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Bâsıt,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
30-
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.