ilahi sözleri sitemize hoş geldiniz.

Beğen 0

Cevşen-ül Kebir 11-20 Bablar

11-
Yâ Iddetî ınde şiddetî
Yâ Racâî ınde musîbetî
Yâ Mûnisî ınde vahşetî
Yâ Sâhıbî ınde ğurbetî
Yâ Veliyyî ınde nı’metî
Yâ Kâşifî ınde kürbetî
Yâ Ğıyâsî ındeftikârî
Yâ Melcâî ındeztırârî
Yâ Muînî ınde fezeî
Yâ Delîlî ınde hayratî
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
12-
Yâ Allâmel ğuyûb
Yâ Ğaffâraz zünûb
Yâ Settâral uyûb
Yâ Keşşâfel kürûb
Yâ Mukallibel kulûb
Yâ Müzeyyinel kulûb
Yâ Münevviral kulûb
Yâ Tabîbel kulûb
Yâ Habîbel kulûb
Yâ Enîsel kulûb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
13-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Celîl-Yâ Cemîl-Yâ Vekîl-
Yâ Kefîl-Yâ Delîl-Yâ Mukîl-Yâ Habîr-Yâ Latîf-Yâ Azîz-
Yâ Melîk
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
14-
Yâ Delîlel mütehayyirîn
Yâ Ğıyâsel müsteğîsîn
Yâ Sarîhal müstesrihîn
Yâ Câral müstecîrîn
Yâ Melceel âsîn
Yâ Ğâfiral müznibîn
Yâ Emânel hâifîn
Yâ Râhimel mesâkîn
Yâ Enîsel müstevhışîn
Yâ Mücîbe da’vetil muztarrîn
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
15-
Yâ Zel cûdi vel ihsân
Yâ Zel fazli vel imtinân
Yâ Zel emni vel emân
Yâ Zel kudsi vessübhân
Yâ Zel hıkmeti vel beyân
Yâ Zer rahmeti verrıdvân
Yâ Zel hucceti vel bürhân
Yâ Zel azameti vessültân
Yâ Zel afvi vel ğufrân
Yâ Zer ra’feti vel müsteân
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
16-
Yâ Men hüve rabbü külli şey’
Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
Yâ Men hüve hâliku külli şey’
Yâ Men hüve fevka külli şey’
Yâ Men hüve kable külli şey’
Yâ Men hüve ba’de külli şey’
Yâ Men hüve âlimü külli şey’
Yâ Men hüve kâdiru külli şey’
Yâ Men hüve sâniu külli şey’
Yâ Men hüve yebkâ ve yefnâ küllü şey’
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
17-
Ve es’elüke bi esmâike Yâ Mü’min-Yâ Müheymin-
Yâ Mükevvin-Yâ Mülakkin-Yâ Mübeyyin-Yâ Mühevvin-
Yâ Müzeyyin-Yâ Muazzim-Yâ Muavvin-Yâ Mülevvin
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
18-
Yâ Men hüve fî mülkihî Mukîm
Yâ Men hüve fî celâlihî Azîm
Yâ Men hüve fî sultânihî Kadîm
Yâ Men hüve alâ abdihî Rahîm
Yâ Men hüve bikülli şey’in Alîm
Yâ Men hüve limen cefâhü Halîm
Yâ Men hüve limen teraccâhü Kerîm
Yâ Men hüve fî mekâdîrihî Hakîm
Yâ Men hüve fî hukmihî Latîf
Yâ Men hüve fî lutfihî Kadîr
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
19-
Yâ Men lâ yürcâ illâ fadlüh
Yâ Men lâ yuhâfü illâ adlüh
Yâ Men lâ yüntezaru illâ birruh
Yâ Men lâ yedûmü illâ mülküh
Yâ Men lâ sultâne illâ sultânüh
Yâ Men lâ bürhâne illâ bürhânüh
Yâ Men vesiat külle şey’in rahmetüh
Yâ Men sebekat rahmetühû alâ ğadabih
Yâ Men ehâta bikülli şey’in ılmüh
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.
20-
Yâ Fâricel hemm
Yâ Kâşifel ğamm
Yâ Ğâfiraz zenb
Yâ Kâbilet tevb
Yâ Hâlikal halk
Yâ Sâdikal va’d
Yâ Râzikat tıfl
Yâ Mûfiyel ahd
Yâ Âlimes sirr
Yâ Fâlikal habb
Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânül emân Hallısnâ minennâr.

CEVŞEN’ÜL KEBİR MEALİ (11–20 ARASI)
11-
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koşan,
8-Ey zor durumumda sığınağım,
9-Ey korkum anında yardımcım,
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
12-
1-Ey gaybları bilen,
2-Ey günahları bağışlayan,
3-Ey ayıpları örten,
4-Ey sıkıntıları kaldıran,
5-Ey kalpleri değiştiren,
6-Ey kalpleri süsleyen,
7-Ey kalpleri nurlandıran,
8-Ey kalplerin tabibi,
9-Ey kalplerin sevgilisi,
10-Ey kalplerin dostu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
13-
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan Kefil,
5-Ey kullarına yol gösteren Delil,
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
8-Ey lütuf u keremi bol olan Latif,
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
14-
1-Ey şaşkınların yol göstericisi,
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
5-Ey asilerin sığınağı,
6-Ey günahkârların bağışlayıcısı,
7-Ey korkanlara emniyet veren,
8-Ey miskinlere merhamet eden,
9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
10-Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
15-
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
3-Ey emniyet ve eman sahibi,
4-Ey kudsiyet(mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
5-Ey hikmet ve beyan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan(rıza) sahibi,
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
8-Ey azamet(büyüklük) ve saltanat sahibi,
9-Ey af ve mağfiret sahibi,
10-Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
16-
1-Ey her şeyin rabbi,
2-Ey her şeyin ilâhı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin sanatkârı olan
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
17-
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
3-Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,
7-Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
8-Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzim,
9-Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,
10-Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
18-
1-Ey mülkünde daim olan,
2-Ey celalinde azim olan,
3-Ey saltanatında kadim(ezelî) olan,
4-Ey kullarına rahmet eden,
5-Ey her şeyi bilen,
6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
10-Ey lütfunda kadir olan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
19-
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
2-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
3-Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
7-Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan,
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.
20-
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Ey yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.


İshak Danış

Sitemizde sanatçıya ait toplam 13 eser bulunmaktadır. Sanatçının sayfasına gitmek için tıklayın.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.